Yeni kaptan n plan nda neler var?

Capital (Turkey) - - FİNANS -

1 2 3 4

5

6 7 8

9

Kitle bankac l ndan ziyade sat ve mü teri odakl bankac l k hedefliyoruz. ube ba na kredi oran n 2 kat na ç karmak istiyoruz. Bu orana kadar yeni ube açmayaca z. Hedefimiz mü terilerimizin ilk üç büyük bankas ndan biri olmak. Bu y l n ilk yar s nda 7,2 milyar TL aktife, 3,5 milyar TL mevduata ula t k. Kredilerimizin toplam 5,5 milyar TL oldu. Kredilerde y l n ilk 7 ay nda yüzde 20 büyüdük. Bu y l kredilerde yüzde 15-20 daha büyümeyi hedefliyoruz. Mevduatlar m z n yüzde 60’a yak n tasarruf mevduatlar ndan geliyor. Bu oran art rmak istiyoruz. Turizm, gayrimenkul ve d ticaret sektörlerine odaklan yoruz. Bireysel bankac l k taraf nda skorlama ve BT sistemlerine yat r m yap yoruz. 2015 ilk çeyrek sonras çok h zl ekilde piyasaya girmeyi planl yoruz. Ana sermayedar m zla sinerjiyle çal abiliyoruz. lk etapta Irak ve Cezayir’e odaklan yoruz. Zaman içinde orta ölçe e yak n bir banka olmak istiyoruz. Mütevaz bir bankay z. Büyük iddialar m z yok. Biz kârl , istikrarl hep mü terisinin yan nda büyüyen bir banka olaca z.

10

11

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.