“BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

büyüme planlar n ve sektöre dair öngörülerini aktard :

Sizin yönetime gelmenizle bankada nas l bir de i im ya an yor?

Burgan Bank Grup, bizim bankaya sermayedar olal henüz 1,5 y l oldu. lk y l Türkiye’yi tan tmakla geçti. Asl nda orta m z yeni ama bankan n yönetimi 25 y ll k. 25 y ld r banka, 60 ubesiyle Türkiye’nin ekonomik gücünün yüzde 80’inden fazlas n kaps yor. Dolay s yla Türkiye’yi çok iyi tan yan, ciddi mü teri a olan bir bankay z.

Benim bankaya geldikten sonraki i plan m, öncekinden çok farkl olmamakla birlikte daha k sa vadeli hedeflerle ilerliyor. Biz bankada kitle bankac l ndan ziyade sat ve mü teri odakl bankac l k hedefliyoruz. Bu kapsamda bankan n sat te kilat n desteklemeye ba lad k. Sat elemanlar ve iyi ube müdürleriyle ubelerimizi kuvvetlendiriyoruz. Sat departmanlar m zda eksik kadrolar vard , onlar tamaml yoruz. Baz ubelerimizin yerlerinden çok memnun de ildik, de i tiriyoruz. Reklam ya da BT baz nda büyüklerle rekabet etmeniz çok zor. Bu nedenle biz tamamen kendi personelimizle, ubelerimizle ili ki tabanl bankac l k yapaca z. ube ba na kredi oran n 2 kat na ç karmak istiyoruz. Bu orana gelene kadar yeni ube açmayaca z.

Esas amaç, uzun vadeli mü teri ili kisi kurmak. Burgan Bank Grubu’nun Türkiye’ye bak da böyle. Türkiye’ye kal c bir ekilde

YABANCILARA ÖZEL BANKACILIK

Burgan Bank Grubu’nun faaliyette oldu u bölgede iyi bir özel bankac l k tecrübesi var. Biz bu tecrübeyi Türkiye’de kullanarak özel bankac l kta aktif bir banka olaca z. Banka olarak kuvvetli bir hazine departman m z ve yat r m bankac l m z mevcut. Burgan Yat r m’ n alan nda yüzde 3,5 pazar pay bulunuyor. Biz bu avantajlar m zla bir ta la iki ku vurmak istiyoruz. Türkiye’de yat r m yapmak isteyen Burgan Bank Grubu’nun mü terilerini çekmeyi planl yoruz. Bu kitleye yönelik özel bankac l k yapaca z. Her tip yat r mlar nda, gayrimenkul al mlar nda hizmet verece iz.

1500 MÜ TER M Z VAR

Tabii bu hizmeti Türk mü terilerimize de sunaca z. Geli tirdi imiz yeni yat r m ürünleriyle mü teri çekece iz. Bu anlamda ubelerimizi de varl kl kesimin oldu u yerlere kayd rmaya ba lad k. Büyük ehirler ve Anadolu’da büyük ehirlerin güzel lokasyonlar nda tabela de eri yüksek ubeler açaca z. Örne in stanbul Etiler’de özel bankac l k merkezi açt k. Burada Arapça bilen personel çal t r yoruz. Bugün özel bankac l kta Türk ve yabanc toplam bin 500’ün üzerinde mü terimiz bulunuyor. Burgan Bank Grubu’ndan büyük bir mü teri potansiyeli gelmesini bekliyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.