“FAKTORİNG ŞİRKETİ AÇABİLİRİZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

T RAK POL T KASI

Burgan Bank Türkiye olarak bugün üç i tirakimiz mevcut. Burgan Leasing, geçti imiz y l sektörün 3 kat büyüyerek yüzde 28 büyüme gösterdi. Yak n zamanda sermayesini art raca z. Sektörün önde gelen irketlerinden biri… Burgan Yat r m ise yak n dönemde stratejisini de i tirdi. Kurumsal mü terilerden bireylere kaymaya ba lad . Bugün 3,5 olan pazar pay n n giderek artaca n öngörüyoruz.

T RAKLERDEN MEMNUNUNUZ

Burgan Portföy ise yeni kuruldu, iyi getiri getirecek yeni ürünler üzerine yo un çal ma içinde. tiraklerimizden memnunuz. u an yeni bir i tirak açma plan m z yok. Asl nda bir de bizim iyi bildi imiz faktoring i i var. u an faktoringi banka içinde yap yoruz. Belki zaman içinde faktoring i ini banka d na ç karabiliriz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.