“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DE VOLATİL”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - Seçim sonras rüzgar yandan esmeye ba lad . Ortal k biraz daha stabil hale gelmeye ba lad . Mevduat faizlerinin a a gelmesi ve genel ekonomik ortam n daha iyi olmas bizi cesaretlendirdi. Biz de ikinci çeyrekte kredilerde biraz daha gaza bast k. Talep d

odaklan yoruz. Ancak, Irak pazar son geli meler sonras yava lad . Irak, Cezayir ve Kuveyt’te toplam i lem hacmimiz 200 milyon dolar n üzerinde oldu.

Burgan Bank Grubu, yal n bir yönetim yap s na sahip. Her ne kadar çok uluslu kültürle i yap yor olsak da yönetim kademeleri aras nda bürokrasi yok. Biz her ay yönetim kurulu toplant s yapar z. Ben grup CEO’muzla haftada 2-3 kez konu urum. Ba ka ülkedeki banka genel müdürlerimizi

RÜZGAR KAR IDAN EST

Bu y l n ilk çeyre inde rüzgar kar dan esiyordu ve sektör biraz zorland . Bu y l çok volatilite ya and . Çevre ülkelerde sosyal ve siyasal problemlere geli mekte olan ülkelerin sorunlar da eklenince bizim ekonomimiz de bunlar n d nda kalamad . Bu nedenlerle ilk çeyrekte zorlan ld . Özellikle ilk çeyrekte artan fonlama maliyeti vade uyumsuzlu u olu turdu. Marjlar darald , kârlarda dü ü ler oldu.

KRED TALEB DÜ ÜK

AVRUPA ETK S ÖNEML

aray p i konu ma, h zland rma imkan m var.

Henüz 1,5 y ll k bir banka oldu umuz için öncelikle Türkiye’deki yap lanmaya odaklan yoruz. Ama bu ülkelerde i yapan Türk irketleri bize geliyor. Bu alana yak n gelecekte daha fazla konsantre olaca z.

Bankan n büyümesi daha çok hangi alandan gelecek peki?

Bankam z n rekabetçi avantajlar na bak yoruz. Avantajlar m z ili ki bankac l n n ön planda oldu u alanlarda yani kurumsal, ticari, büyük KOB , özel bankac l k ve varl kl kitle bankac l nda ortaya ç k yor.

Önümüzdeki bir y ll k dönemde kurumsal ve ticari bankac l kta büyümeye gidece iz. Bankan n önümüzdeki 5 y lda da kredilerinin yüzde 50 üstündeki pay ticari bankac l k taraf ndan gelecek. Proje finansman departman m z sayesinde küçük bir banka olmam za ra men çok büyük krediler verebiliyoruz.

Aktif büyüklükte daha üst s ralarda yer almay da amaçl yor musunuz?

Aktif büyüklükte sektörde 2014 y l ilk çeyrek rakamlar na göre 22’nci bankay z. Sektörde 16’nc özel banka konumunday z. Biz zaman içinde orta ölçe e yak n bir banka olmak istiyoruz. Bankan n kâr ederek büyümesi laz m… kinci çeyre i kârl ekilde bitirdik. Operasyonel kâr m z her gün artarak devam ediyor. Bu y l n sonunda da sektöre paralel sermaye kârl l istiyoruz.

Biz mütevaz bir bankay z. Büyük iddialar m z yok. Biz kârl , istikrarl hep mü terisinin yan nda büyüyen bir banka olaca z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.