Yastık altı sisteme girdi mi?

Capital (Turkey) - - FINANCE SUITE - Kadar geçen süre zarf nda, MikroSigorta ile güvence alt ndaki kad n say s 68 bine yükseldi. u an 75 bin dar gelirli giri imci kad n MikroKredi kullanm durumda. Bunlar n yüzde 90’ n n kendini MikroSigorta ile güvence alt na ald n görüyoruz.

T5 B N TON YASTIK ALTI Yast k alt ndaki alt n miktar için farkl varsay mlar mevcut. Merkez Bankas ’n n 2012 y l nda yapm oldu u ara t rmaya göre, 1984 y l ndan itibaren 2012’ye kadar ülkemizdeki toplam “yast k alt ” olarak tabir edilen alt n stoku 2 bin 200 ton. Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yah i, “Gayri resmi rakamlara göreyse toplam alt n stokumuzun 5 bin ton civar nda oldu u tahmin ediliyor” diyor. DenizBank Alt n Bankac l Grup Müdürü Hikmet Güncan, daha temkinli bir öngörüde bulunuyor ve “Türkiye’de yast k alt nda bin 500 – 3 bin ton civar nda alt n oldu u hesaplan yor” diyor. 214 B N TL TAZM NAT ÖDED K Uygulamaya al nd günden bu yana MikroSigorta kapsam nda 29 aileye 214 bin TL tazminat ödemesi yapt k. MikroKonut için yap lan 141 bin TL’lik ödemeyle bugüne kadar toplam 345 bin TL’lik ödeme gerçekle tirdik. MikroSigorta ve MikroKonut ile yaln zca giri imci kad nlar m z , yuvalar n ve hayatlar n de il, bir anlamda ailelerini de sigorta alt na al yoruz. Özellikle k rsal kesimde çok dü ük gelir düzeyine sahip olan kad nlar m z, ald klar MikroKredi sayesinde kurduklar i le ailelerini geçindiriyor. Kar la abilecekleri herhangi bir kaza sonucunda tüm ailenin geliri son bulaca için MikroSigorta ile asl nda sadece giri imci kad nlar m z de il bir anlamda onlar n ailelerini de sigorta alt na alm oluyoruz.” ürk yat r mc s için en geleneksel tasarruf birimi alt n. Alt n n son 10 y lda yakalad yükseli performans ve kolay bir ekilde al n p-sat l r olmas da bu tasarrufa ilgiyi art r yor. Peki ba n kat l m bankalar n n çekti i ve son dönemde giderek hareketlenen alt n bankac l ile yast k alt ndaki alt nlar n ne kadar sisteme kat ld ? NE KADARI S STEME KATILDI? Yast k alt ndaki alt n n ne kadar n n sisteme kat ld yla ilgili farkl görü ler söz konusu. Hikmet Güncan, 35- 40 ton alt n n bankalar taraf ndan ekonomiye kazand r ld n tahmin ediyor. Fahrettin Yah i de “Bankac l k sisteminin önem vermesine ra men tüketici al kanl klar ndan kaynakl olarak istenilen seviyelere henüz gelemedik ancak önemli yol kat ettik. Sektör olarak alt n toplama günleri vas tas yla toplanan toplam alt n n 50 ton seviyelerinde oldu unu söyleyebiliriz” eklinde konu uyor. REKABET YÜKSEK Yast k alt alt nlar n ekonomiye kazand r lmas için bankalar ciddi bir çaba ve rekabet halinde. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2014 y l 2’nci çeyrek itibar yla 21,3 ton alt n hesab bakiyesine ula t klar n söylüyor. Albaraka Türk’ün alt n stokuysa 3,3 bin tona ula yor. Denizbank’tan Hikmet Güncan da, “May s 2012 tarihinde fiziki alt n toplama hizmeti vermeye ba lad m z DenizAlt n Günleri ile 4,5 ton yast k alt alt n ekonomimize kazand rd k. Toplam alt n mevduat rakam m z ise 17 tona ula t . Alt n kredilerimiz 3 tonu a t . Bu y l da büyüme trendimiz ayn h zla devam edecek” diyor. UFUK UYAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.