Lider Ajanda “İyi ki yapmışım”

Capital (Turkey) - - FINANCE SUITE -

YDO RU MODEL KURDUK Bank Pozitif Genel Müdürü HASAN AKÇAKAYALIO LU, hem kariyerine ba lad y llarda hem son dönemde bankas na yön verirken ald kararlardan çok memnun. Yönetici, “Üniversiteden yeni mezun olarak Arthur Andersen’a kat ld m. Bu irkette yurtiçi ve yurtd nda çok ey ö rendim. lk formasyonumun böyle bir tecrübeyle olmas n n faydas n her zaman hissettim. Daha sonra bankac l k sektörüne geçme karar mdan da çok memnunum. Bank Pozitif olarak son derece iyi, güzel hizmetler sunan, geli en bankalar n bulundu u sektörümüzde rekabetçi bir ortamda küçük bir banka olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu süreçte geçmi te ubele me yöntemiyle ilerlerken, ubesiz ve merkezinde teknolojiyi kullanan bir yap ya geçme karar m z n da son derece isabetli oldu unu dü ünüyorum. Bunun sonucunda fiziksel kanallar ve k s tlamalar ortadan kald ran, günün de i en ya am ko ullar na daha uygun bir i modeli kurduk. Mü terilerden büyük ilgi gördük. Sektörde bu konuda öncü olduk” diye konu uyor. HAYATINA ERKEN G R Aktifbank Genel Müdürü ÖNDER HAL SDEM R’in de ald en isabetli karar, i hayat na ilkokul ça nda harçl k ç karmak için erken ba lamas oldu. “18 ya nda kendi i im ve 10 y ll k sat yapabilme ve ticaret tecrübem vard ” diyen Halisdemir, “Daha sonra i le beraber akademik kariyerimi sürdürüp finans doktoru oldum. yi ki i hayat na çocukken ba lam m diyorum. Gerçek hayat ve cilvelerini ya ad m. Bunun katk s n memuriyet kariyerimde de gördüm. Çünkü konular öneticilerin bugün bulunduklar mevkilere gelmelerinde ald klar do ru kararlar önemli rol oynuyor. ster kariyer yolunu çizerken ister yönetim yakla m nda ister kurumlar na yol verecek ad mlarda “iyi ki yapm m” denen kararlar, yöneticilerin ba ar lar nda mihenk ta haline geliyor. mevkida lar ma göre farkl ele al yordum. De er üretmek için do ru sorulara sahiptim. Yan tlar n ise zamana göre de i kenlik gösterdi ini, insan n geçmi te verdi i bir karara ve dü ünceye tak l p kalmas n n ki inin geli imini s n rlad n gördüm. 8 y ld r da genel müdür oldu um bankay ekibimle beraber 80 kat büyüttüm. Ya m da henüz 42. Bunlar bir ba ar ise bunda kader ve i hayat na erken ba lamak ve hayat erken tan mak belirleyici oldu. Art k benim için zor ve bilinmeyen bir i yok. En zor i de bir i neticede…” KAPIM HEP AÇIKTI Finansal Kurumlar Birli i Ba kan ve Vak f Leasing Genel Müdürü OSMAN ZEK ÖZGER ise yönetim anlam nda iyi bir lider olmas nda ald kararlar n kritik oldu u dü üncesinde. Özger, “Çal anlar ma hiç kap m kapatmad m. Onlar n bana herhangi bir konuda ihtiyaç duyduklar nda ilk uygun zaman m ay r p kendilerini dinlemeye çal t m. Bu durumda birçok eyden erken haberim oldu. Sorun varsa üzerine e ilip erkenden hep beraber çözmeye çal t k. Mutluluk varsa hep beraber payla p mutlu olduk. Ac ve hüznü ortak ya ay p en az ekilde etkilenmeye çal t k. Bunlar da bize bir arada olma ve ortak ba ar ya ula ma f rsat tan d ” eklinde konu uyor. DO RU GEÇ LER Deniz Faktoring Genel Müdürü MUSTAFA AHAN da kariyerinde zaman nda at lm ad mlar n meyvesini topluyor. “Kariyer hayat m boyunca ‘iyi ki yapm m’ dedi im karar 2002 y l sonunda verdi imi dü ünüyorum. Ekonomik kriz sonucu BDDK’dan ald m teklifi de erlendirerek kamuda çal maya ba lad m. 2002 y l sonunda aktif bankac l a dönme iste im sonucu, Denizbank taraf ndan yap lan teklifi kabul etmem bence verdi im en do ru karar oldu” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.