“YENİ SATIN ALMALAR BEKLİYORUZ”

Capital (Turkey) - - FİNANS - SOLMAZ ALTIN / ALLIANZ TÜRK YE CEO Faize duyarl kesimin de emeklilik döneminde birikime olan ihtiyac göz önüne al nd nda bu kesime sunulan çözümler, sektörün geli imine katk sa layacak. Bu alandaki potansiyelin, kat l m bankalar n n mü teri portföyü

on 3 y lda bireysel emeklilik sistemine 5 yeni oyuncu giri yapt . 2011’de 2 kamu bankas , i tirakleri Ziraat Hayat ve Emeklilik ve Halk Hayat ve Emeklilik ile sisteme ikinci dalga giri leri ba latt . Ard ndan kat l m bankalar n n da sisteme ilgisiyle 2012’de Asya Emeklilik ve Hayat, 2013 Aral k’ta da Al Baraka Türk ve Kuveyt Türk Bankas ’n n i birli iyle Kat l m Emeklilik ve Hayat sistemde yerini ald . 2011’de kurulan Fibabanka da hemen bir y l sonra emeklilik irketini kurdu.

Bugün 19 irketin rekabet etti i BES’te yeni oyuncular n nas l bir ba ar gösterece i merak konusu… Çünkü Anadolu Hayat Emeklilik’in yeni genel müdürü U ur Erkan’ n da belirtti i gibi mevcut durumda toplam fon büyüklü ünün yüzde 70’i, ilk 4 irketin kontrolünde.

“Sektördeki irket say s n n üretim kapasitesine olumlu etkisi oluyor” diyen U ur Erkan, Türkiye’de yakla k 50 milyon ki inin bireysel emeklilik sistemine girecek potansiyeli oldu unu dü ünüyor. te bu potansiyel kat l mc say s ve henüz sadece 30 milyar TL’ye ula an fon büyüklü ü, bu alana olan ilgiyi art r yor. EY Türkiye Dan manl k Hizmetleri Orta Gökhan Gümü - lü de bu ilginin nedenini öyle aktar yor:

“Ülkemizde bankalar, 360 derece finans yakla m yla farkl finansal ürünleri de sunma çabas içinde. Büyük ekonomilerde emeklilik sistem-

YABANCI LG S

Türkiye, geli en ve gelecek vadeden bir pazar. Bu nedenle yeni ve yabanc yat r mc n n ilgi oda olmaya devam edecek. Özellikle otomatik kat l m ve gelir planlar nda yap lmas tasarlanan yasal de i ikliklerle BES’e giri lerin h zlanma beklentisi, Türkiye’nin çekicili ini art r yor. Pazara yeni giren gruplar n irket kurmak yerine daha çok var olan irketleri sat n alma yolunu tercih edecekleri kanaatindeyim.

“KATILIM” ETK S

leriyle çok büyük fonlar olu turuldu. Ülkemizde de gidi at n bu yönde olaca ve büyük pastadan pay alma beklentisi irketleri do al olarak yat r m yapmaya itiyor.”

HEDEFLER ÇOK İDDİALI

Sisteme yeni giren bu oyuncular n hedefleri de iddial … Aralar nda en h zl büyüyen Halk Hayat ve Emeklilik. irketin Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 15 A ustos verilerine göre 197 bin 950 kat l mc s ve 569 milyon TL fon büyüklü ü bulunuyor. Halk Emeklilik Genel Müdürü Nurullah Okur, “Halk Bankas ’n n yayg n ube a n etkili kullanarak i planlar m z ad m ad m gerçekle tiriyoruz. K sa sürede kat l mc say s nda pazar n yüzde 4’lük pay n alarak 200 bine yakla t k” diyor. Okur, 5 y l sonras nda da 7 milyar TL’yi a an fon büyüklü ü ve 800 bin kat l mc say s na ula may hedefliyor. “2019’da sektörde fon büyüklü ü ve kat l mc say s nda ilk 5’teki yerimizi alm olaca z” diye konu uyor.

Haziran ay nda yeni genel müdürle yola devam etme karar alan Ziraat Emeklilik, gelece e dair hedeflerini payla m yor. Asl nda 3 y ld r sistemde olan irketin de büyümesi gayet iyi. irket 192 bin kat l mc ile 9’uncu ve 561 milyon TL fon büyüklü ü ile de 11’inci s - rada yer al yor. Grant Thorton Türkiye ortaklar ndan Jale Akka , Ziraat Emeklilik ile ilgili öyle bir yorumda bulunuyor:

“ irket varl k toplam olarak sektörün yüzde 4’üne sahipken 2013’te en yüksek kâr aç klayan 2’nci irket oldu. Bu da önümüzdeki y llardaki parlak performans hakk nda fikir veriyor.”

“Sektöre 18’inci irket olarak girme nedenimiz, Fiba Grubu’nun finans ve sigortac l ktaki uzun y llara dayanan tecrübesini sunabilmek” diyen Fiba Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Ömer Mert, uzun vadeli planlar n öyle aktar yor:

“5 y lda ana da t m kanal m z Fibabanka’n n h zl büyüme potansiyeline paralel irketimizin büyümesi de h zlanacak. 2019’a kadar pazar pay m z üst s ralara ta may hedefliyoruz. 10 y l içinde 200 bin ki iden fazla kat l mc ya ula may planl yoruz.” Bugün 2 bin 932 kat l mc s olan irket, bu y l 10 bin kat l mc ve 40 milyon TL civar nda bir fon büyüklü üyle kapatmay amaçl yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.