“BES’DE KONSOLİDASYONU KÂRSIZLIK HIZLANDIRIR”

Capital (Turkey) - - REKABET - JALE AKKA / GRANT THORTON TÜRK YE ORTA I

KATILIMIN YENİ GÖZDESİ

Sistemde kat l m bankalar da getirisi faiz olmayan fonlara ba l yat r m araçlar yla farkl bir kulvar aç - yor. Bu mant kla i leyen Asya Emeklilik’in büyümesi de burada kat l mc potansiyelinin ne kadar yüksek oldu unun bir göstergesi.

Asya Emeklilik Genel Müdür Yard mc s Balkan Akba , 10 y l sonra faizsiz bireysel emeklili in sektördeki pay n n yüzde 15’e ula aca n öngörüyor. “Bireysel emeklilik sistemi faizsiz emeklilik hassasiyetleri sebebiyle yat r m n yast k alt - na yapanlar n tercihi oldu” diyen Akba , 5 y l içinde sektörün ilk 5 irketi aras nda yer almay hedeflediklerini aç kl yor. irket, 2019’da 500 bin kat l mc ve 3,5 milyar TL fon büyüklü üne ula may amaçl yor.

“17’nci olarak girdi imiz sektörde, bugün kat l mc say s nda yüzde 4,5 pazar pay yla 7’nci s -

ÖLÇEK ÖNEML

irketler, BES ürünlerinin yan nda hayat sigortalar sat yaparak maliyetlerini kar lamaya çal yor. Kârl l n yakalanabilmesi için belirli fon büyüklü ü e iklerinin a lmas na ihtiyaç var. Gelir kesintileri sonras kârl l k, fon büyüklü üne daha da ba l bir hale geldi. K sa vadeli kârs zl n, irketlerin pazardan çekilmesini tetiklemek yerine pazarda konsolidasyonu h zland rabilece i öngörüyorum.

EN KÂRLISI GARANT

Sektörün kâr haritas na bakarsak 2013’te en kârl irket, Garanti Emeklilik oldu. Ard ndan Ziraat Emeklilik en yüksek kâr aç klad . Yine yeni oyunculardan Halk Emeklilik ise Anadolu Hayat Emeklilik’ten sonra yüksek kâr aç klayan 4’üncü irket konumunda. Y l Fiba Emeklilik 1,7 milyon TL zarar ve Asya Emeklilik de 14,7 milyon TL zararla kapatt .

BANK ASYA VAKASI

Yeni oyuncular içinde Asya Emeklilik’in arkas nda her ne kadar banka olsa da son zamanlarda Bank Asya hakk nda sektörde ç kan spekülasyonlar ve yürüttü ü ortakl k görü melerinin sonuçsuz kalmas , bankadan yüksek miktarda mevduat ç k lar hem banka hem Asya Emeklilik irketinin gelece i hakk nda soru i aretleri do uruyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.