“KAMU BANKALARININ ŞİRKETLERİ ZİRVEYİ ZORLAR”

Capital (Turkey) - - REKABET - TUNÇ AKYURT / PEPPERS&ROGERS YÖNET C ORTA I

HIZLI G RD LER

Yeni oyuncular sektöre oldukça h zl giri yapt . Özellikle güçlü banka ortaklar n n uygun mevcut mü teri tabanlar na yap lan pazarlama kampanyalar sonucunda k sa zamanda çok say da kat l mc ya ula t klar n görüyoruz. Bu büyümelerinin biraz h z keserek de olsa devam edece ini dü ünüyorum.

K M ZORLAR?

Özellikle büyük devlet bankalar n n orta ve uzun vadede sektörün ilk 5 oyuncusu aras na girmesi çok da sürpriz olmamal . Lider 4 oyuncuyu zorlama potansiyeli olan oyuncular n Ziraat, Halk ve Vak fbank gibi çok say da aktif mü teriye sahip ve ube a oldukça geni devlet bankalar n n emeklilik irketlerinde oldu unu dü ünüyorum.

DEAL 15 RKET

u anki oyuncu say s bir miktar fazla. Banka orta olmayan küçük oyuncular n ayakta kalmas zor olacak. Belli ölçe i yakalayamayan yerli ve yabanc yat r mc lar n pazardan ç kma ve daha büyüklerle konsolide olma ihtimalini yüksek görüyorum. Önümüzdeki 10 y lda sektör için tahminen 15 oyuncu daha sa l kl olur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.