Sektörün öne ç kan rakamlar

Capital (Turkey) - - KATILIM BANKALARI - KOB bankac l nda pazar pay m z yüzde 3. Bu alanda bu y l yüzde 30 büyüyoruz. KOB ’de rahat z, iyiyiz. KOB ’lerde cüssemizden iki kat fazla yer kapl yoruz. Bu y l için KOB kredilerinde yüzde 35 art hedefliyoruz. Yüzde 3 oran n korumak istiyoruz. Tür

L DERL K GELECEK

Türkiye Finans olarak kat l m bankalar toplam kredilerinde pay m z yüzde 30, aktif büyüklükte yüzde 30 ve mevduatta yüzde 27. Kredilerde zaten lideriz. Aktiflerde lider olmak istiyoruz ama bunun için zaman ndan önce büyümek gibi bir yolumuz yok. Kârda da lider durumday z. Mevduat ve aktifte ikinciyiz, buralarda da liderlik gelecektir. Yurtd nda Bahreyn’de ube aç yoruz, ba ka yurtd nda büyüme plan m z bulunmuyor. yemezler. 10 y ll k perspektifte bu hedef yakalanabilir. Ama yine ilk 3-5 y l, sektörün yükü 4 mevcut bankada olmak durumda.

Burada en önemlisi, sermaye bask s … Son dönemde kârlarda yap lan bask yla istenen kâr da h zla üretemeyece iz. O zaman ne olacak? Tabii ki kâr sermayemize ekliyoruz. Ama sürekli olarak belki 10 y l boyunca, hissedarlardan para istemek durumunda kalaca z. Sermayedarlar n i tah olmaz m yani? Sermayedar kar l n ald n , büyüdü ünü ve istedi i getiriyi ald n görürse i tah olur. Güçlü sermayesi varsa olur.

Bu anlamda Türkiye Finans’ n hissedarlar ndan eminim. Bankadan temettü alm yorlar ama bankan n koyduklar sermayenin kar l n getirdi ini biliyorlar. Kâr ceplerine girmiyor ama bankaya yeniden yat r m olarak dönüyor. Büyüme potansiyelini yakalayabilmek için ilave sermaye koyuyorlar. Ama 10 y l sonra bu ilave sermayeyi koymayabilirler, belki temettü alabilirler. Bu süreç içinde halka aç lmayla sermayedar n yü-

Temmuz ay itibar yla kamu bankalar n n büyüme h z .

Kat l m bankalar n n toplanan mevduat ndaki ilk 7 aydaki art .

Kulland r lan fonlarda yani kredilerdeki art miktar .

2023 y l hedeflerine göre kat l m bankalar n n

ula aca rakam.

Sektörün 4,5 milyar dolar sermayesi var. Hedef için bu

sermayeye ihtiyaç var. lk çeyrekte kat l m bankalar n n kar ndaki art miktar …

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.