“KREDİLERDEN YÜZDE 2 PAY ALIRIZ”

Capital (Turkey) - - KATILIM BANKALARI -

10 y lda kat l m bankac l sektörünün 10 kattan fazla büyümesi gerekiyor. Bununla birlikte bugün sektörün 4,5 milyar dolar toplam sermayesi var. Hedeflenen 600 milyar dolarl k büyüklü e eri mek içinse neresinden baksan z 60-65 milyar dolarl k sermayemiz olmas gerekiyor. Esas sorun bu… Kat l m bankalar n n büyüme potansiyeli var ama bu kadar sermayeyi bu kadar k sa sürede koyabilme potansiyeli var m ? As l soru bu…

Bu büyüme hesab nda yeni kamu kökenli kat l m bankalar da var m ?

Tabii biz bu varsay mlar yap l rken kamunun akl nda ne vard bilmiyorduk. Gereken 60 milyar dolar sermayeyi 4 bankaya bölmek farkl , 7 oyuncuya bölmek farkl … Kamu bankalar n n da sisteme kat l m yla bu hedef daha mant kl … Ancak daha makul bir senaryo da söz konusu olabilir. Nedir bu makul senaryo? 2013’te bankac l n bugünkü gibi ülke GSMH’si kadar büyüklü ünün olaca n varsayarsak, sektör 2 trilyon dolar büyüklü e gelecektir. Kat l m bankalar da bu büyüklü ün yüzde 10’unu al rsa 200 milyar dolarl k bir büyüklü e ç kmam z gerekir. Yani bu senaryoda da 4 kattan biraz daha fazla büyümemiz laz m…

Kamu kat l m bankalar aç lacak ama bunlar yeni bankalar olacak. Belli bir olgunluk seviyesine gelmeleri laz m, hemen ilk günden büyü-

BUGÜNKÜ TABLO

Türkiye Finans olarak tüm hedefimiz, 5 y l içinde kredilerden yüzde 2 pay almak. Bugün pay m z yüzde 1,7. Bu rakam 2010 sonunda yüzde 1,5’ti. 5 y lda yüzde 2 paya ula mak çok ciddi bir art , çünkü bankac l kta yüzde 25’in üzerinde büyümemiz gerekiyor. Bu, geçen y l çok zordu. 2013’te bankac l k sektörü yüzde 37 büyüdü, biz yüzde 43 büyüdük. Son 3 y lda bankac l k sektöründen yüzde 13 daha fazla büyüdük.

KOB ’DE Y Y Z

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.