“ÜLKER’İN HİSSE SATIŞI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ”

Capital (Turkey) - - KATILIM BANKALARI -

Ülker, Türkiye Finans’taki yüzde 11,57 hissesini satmak istedi ini aç klad . Burada son geli meler ne durumda?

Ülker’in hisselerini satma yönünde bir giri imi oldu. Bir yat r mc yla görü üldü. Ancak bize gelen bir talimat yok. Hisse devrediliyor ya da devredilmiyor gibi bir bilgi yok. Hala farkl yat r mc larla görü üyor musunuz? Bunu Ülker taraf na sormal ... Bize u ki ilerle görü ün diyorlar, biz görü üyoruz. Görü tü ümüz yat r mc lar aras nda yabanc lar da var.

Biz konvansiyonel bankalardan daha az etkilendik. Kat l m bankalar genelinde durumun daha iyi oldu unu dü ünüyorum. Tabii öyle bir durum var, ilginç günlerden geçiyoruz o nedenle baz bankalar n kârlar dü üyordur.

Kârl l m z konvansiyonel bankac l a göre daha iyi gidiyor. 2013’ün ilk çeyre i ile 2014 y l ayn dönemini kar la t rd m zda kat l m bankalar n n toplam kâr nda yüzde 19 art mevcut. Bu y l n haziran sonunda toplam kâr rakam m z 515 milyon TL’ye ç kt . Yap lan düzenlemeler, sektör kâr ndan bir hesaplamaya göre 2,5 milyar TL di er hesaplamaya göre 4 milyar TL götürüyor. Ben kat l m bankalar n n bu y l kârda bitirece ini dü ünüyorum.

Kat l m bankac l nda bireysel taraf daha az pay al yor. Türkiye Finans’tan örnek verirsem, bizim kredilerimizin sadece yüzde 25’i bireysel bankac l k taraf nda. Bu rakam n da yüzde 85’i konut finansman na kullan yor. O nedenle bireysel taraf m z çok küçük. Geçen y la kadar kat l m bankalar nda tüketici finansman diye bir ürün yoktu. Biz 2012’de ç kard m z 48 aya kadar taksit imkan veren Finansör Kart sayesinde kerdi kart taraf nda küçülme ya amad k. Kredi kart taraf nda yüzde 30 art bekliyorduk, bu art yüzde 10’larda oldu.

Yak n dönemde yeni ürünler görecek mi-

yiz?

Üç önemli ürün olan tekafül denen kat l m sigortas , kâr-zarar ortakl ve hisse ortakl yla ilgili mevzuat altyap s n n olu mas gerekiyor. Bu mevzuat iyile tirmeleri yap l rsa kat l m bankalar ekonomiye daha çok katk sa layabilir. Melek yat r mc lar n, özel sermaye fonlar n n konu uldu u yerde, bunlar n hepsini yat r m bankac l alt nda yapabiliyoruz, asl nda lisans ve etkinli imiz var. Kamu kat l m bankalar n n sektöre en önemli katk s bu noktada olacak, sisteme gelmeleriyle bu mevzuat güncellenecek. Bu yeni ürünlerle çizilen 600 milyar dolarl k sektör büyüklü ü hedefi çok rahat yakalanabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.