Katılım bankacılığına girişte kritik konular

Capital (Turkey) - - ADVERTORIAL - MURAT HATİPOĞLU EY Türkiye Dan manl k Hizmetleri Finansal Hizmetlerden Sorumlu Direktör

EAVANTAJLAR

4 TEMEL KONU

EY olarak slami finans kurulu lar kurulumuna dair dünya çap nda yapt m z çok say daki projenin nda, kat l m bankac l na giri yapmak isteyen bankalar n 4 temel konuyu göz önünde bulundurmas gerekti ini görmü bulunuyoruz. Bu konular, pazar paylar n art rmas ve kârl büyümeyi sa layabilecek i modelleri olu turmas için strateji, slami prensiplere tam uyumluluk, operasyon ve insan kaynaklar ba l klar nda özetlenebilir.

1 Strateji Bu ba l k alt nda, bankalar n öncelik vermesi gereken konular n ba nda “marka konumland rma” geliyor. Marka konumland rma stratejileri, bankan n kredibilitesini ve dolay s yla kârl l n do rudan olarak etkileyece i için bankalar bu alanda somut planlarla yola ç kmal d r. Örne in, mevcut bireysel ve ticari bankac l k faaliyetlerindeki belirli mü -

murat.hatipoglu@tr.ey.com Y 2014 Dünya slami Bankac l k Rekabet Raporu’muz, bölgelerinde güçlü bankalar n kat l m bankac l sektörüne giri planlar n h zland rmakta oldu unu ortaya koyuyor. Bunun nedeni olarak, ticari bankalar n sahip oldu u küresel slami bankac l k varl klar n n, 2013’te 1,7 trilyon dolar a mas ve bu büyümenin önde gelen pazarlardaki konvansiyonel bankalar n büyüme h z n n 2 kat ndan daha fazla olmas d r.

Türkiye’de ise kat l m bankac l geli imi özellikle sektöre gösterilen devlet deste iyle h z kazan yor ve kat l m bankas kurulumu kamu bankalar yla piyasaya girmek isteyen baz yabanc bankalar n pazardaki konumlar n güçlendirme planlar nda yerini al yor. Kamu bankalar , kat l m bankac l hizmetlerinin tabana yay lmas n sa layabilecek olmalar ndan ve sinerji yaratabilecek birçok alan da bünyelerinde bar nd rd klar ndan dolay ülkemizde özellikle son dönemde gündemin ba nda yer al - yor. slami prensiplere dayanan ürünleri tercih eden mü teri kitlesine ula mada, bu bankalar n konvansiyonel mü teri tabanlar , güvenilir marka ve yayg n da t m a lar güçlü bir potansiyel te kil ediyor. Sahip olunan yönetim deneyimi ve uzmanl klar, ortak arka ofis faaliyetleri ile BT ve fiziki altyap ise operasyonel anlamda destekleyici unsurlar olarak göze çarp yor. Göreceli olarak dü ük kurulum maliyetleri, bankan n güçlü finansal yap s ve kredi derecelendirmesi, mevcut uyum yetkinlikleri ve yöneti im kültürü de yine kamu bankalar na kat l m bankas kurulumu yolculu unda kolayl k sa - layacak önemli faktörler aras nda yer al yor. teri alt segmentlerine kat l m bankac l hizmetlerini sunmay planlayabilirler. Fakat bu strateji bazen istedi i etkiyi yaratmayabilir. slami prensiplere hassasiyet gösteren baz mü teri segmentleri, kat l m bankac l operasyonlar n n tamamen ba ms z ve ayr olarak konumland r lmas n bekleyebilir. Da t m stratejisinin belirlenmesi de marka konumland rma stratejisiyle paralel olmal . Bankalar, belirleyecekleri mü teri segmentleri ve bu segmentlerin farkl la an ihtiyaçlar için kat l m bankac l hizmetlerini ayr ve özel da t m kanallar ndan (örne in ayr ubeler) sunabiliyor. Mevcut ubelerde olu turulabilecek özel bölümler de da t m kanal stratejisi do rultusunda yap labilecek uygulamalar aras nda yer al yor.

2 Uyum Sunulacak ürünlerin planlamas da kendi içinde çe itli riskler bar nd r yor. Bu nedenle yasal uyuma ek olarak slami prensiplere tam uyum da dikkat edilmesi gereken bir ba ka faktör. Özellikle konvansiyonel bankac l ktan farkl olarak tek bir finansal ürün için birden fazla slami sözle - me tipi söz konusu olabilir. Sözle melerin bankan n risk, bilanço esneklik düzeyi ve sermaye yükümlülü ü üzerinde farkl etkilerinin oldu u dü ünüldü ünde, do ru sözle menin belirlenmesi için bankac l k ve vergi düzenlemelerinin yan nda slami prensiplere uygunlu u da uzmanlar taraf ndan detayl ca de erlendirilmeli.

3 Operasyonlar Operasyonel olarak, slami prensiplere dayanan çe itli gereklilikler mevcut. Özellikle slami ve konvansiyonel fonlar n, kaynak ve kulland r m kay tlar n n ayr ayr tutulmas önem arz ediyor. Bu aç dan bak ld nda bilgi sistemlerinin konfigürasyonu, bu prensipler çerçevesinde; muhasebe ve iç kontrol sistemlerinde belirlenen standartlar do rultusunda yap lmal .

4 nsan kaynaklar Kat l m bankac l na giri için dikkat edilmesi gereken bir di er konu ise insan kaynaklar . Kat l m bankac l ve genel slami finans konular na dair uzman say s n n ülkemizde s n rl olmas , kaynaklar n seçim sürecinde özenli ve hassas olunmas n gerektiriyor. Bu anlamda, i e al m süreçlerinde kurum içi kaynaklar öncelik almakla birlikte derin teknik bilgi birikimi gerektiren konularda d kaynaklardan da etkin ekilde yararlan lmal .

Sonuç olarak bankac l kta ya anan rekabet, kat l m bankac l yla yeni bir boyut kazan yor. Ülkemizde, kamu bankalar n n da pazara girmesiyle kat l m bankac l daha da önem kazanacak. Sektörün sa l kl geli imi ve istikrarl büyümesi ise bu alana giri yapacak bankalar n strateji, uyum, operasyon ve insan kaynaklar olmak üzere bütün kritik konular göz önüne alarak detayl bir planlama yapmas ve ard ndan gerekli aksiyonlar almas ndan geçiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.