“BU YIL YÜZDE 15 BÜYÜYECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - FAKTORİNG - Her ay 200 yeni mü teriye ula yoruz. Bugün 2 bin 800 civar mü terimiz mevcut. Geçen y l ciromuzda kurumsal mü terilerin pay yüzde 40’t , bu y l bu oran yüzde 10’a inecek. Fonumuzu daha verimli kullanarak daha orta büyüklükteki irketlere vermeye çal

müdür yard mc s olarak görev ald m. Faktoring sektörüne çok isteyerek geçtim ve bu irketi de ekibimle ben kurdum.

Türkiye’de faktoring ihtiyaç dahilinde, yani irketlerin bankalardan yeterince fon bulamamas durumunda kullan lan bir enstrüman. Fakat dünyada anlay böyle de il. Art k Türkiye’de de faktoringin ticaret olan her alanda kullan lan, uyumlu bir i modeli oldu unu göstermemiz gerekiyor. Sektörde farkl i modelleriyle çal an irketler var. Faktoring irketlerinin stratejileri çok farkl . Kimi sadece büyük kurumsal mü terileri kimiyse sadece küçük mü terilere odaklan yor. Ancak bu iki modelin de do ru olmad , geçti imiz y l kâr yüzde 38 dü ünce ortaya ç kt .

Neden do ru olmad n dü ünüyorsunuz?

Sektörde 77 irketin 40’ n n pazar pay

2014 DÖNÜ ÜM YILI

Finans Faktoring olarak ekim ay nda 5’inci y l m z doluyor. Bu y la kadar küçük bir irket olmam z n etkisiyle güçlü büyümeler yakalad k. Ciroda 2012 y l nda yüzde 46 ve 2013’te yüzde 34 büyüme gösterdik. 2013 sonu ciromuz 2 milyar TL’ye yak n oldu. Bu y l ise bir haz m süreci olacak. 2014’ün ilk 6 ay nda 1 milyar TL ciro gerçekle tirdik. Son 4 ay daha h zl bir büyümemiz olur. Bu y l sektöre paralel, yüzde 15 bir büyüme hedefliyoruz. Bu y l bilanço içinde dönü üm olu turuyoruz. Daha fazla KOB ’ye ula maya çal yoruz.

200 YEN MÜ TER

HRACAT HEDEF

yüzde 1’in alt nda. Sadece 14’ünün pazar pay yüzde 2’nin üzerinde. Di er yandan ilk 10 irketin toplam pazar pay yüzde 56’y buluyor.

Bu da l m nedeniyle irketlerin farkl segmentteki mü terilere gitmeye ba lad n görüyoruz. Kurumsal i yapanlar KOB ’lere iniyor; küçükler de pazar paylar n art rmak ad na daha orta boydaki irketlere yöneliyor. Portföy çe itlenmesi söz konusu. Mü teri adedindeki art da bu tabana yay lma trendini gösteriyor.

hracat faktoringinde h zlanma söz konusu mu?

Tüm finans sektörü içinde faktoringin ald pay yüzde 1,3. 2011 y l TÜ K ara t rmalar na göre ülkede 2,5 milyon KOB mevcut. Faktoring sektörünün ise mü teri adedi toplamda 80 bin. Bu rakamlar n da ortaya koydu u gibi büyük bir potansiyel mevcut. hracat faktoringinde de ciromuz 7,9 milyar dolar. Bu, ülkenin ihracat n n yüzde 5’i anlam na geliyor. Oysaki Türkiye’nin toplam ihracat n n yüzde 60’ mal mukabili, yani faktoringin yap labilece i alanda gerçekle iyor.

Bu y l ihracat faktoringinde büyümenin yüzde 15’lerde kalaca n tahmin ediyorum. Y l sonunda ihracat faktoringi 9-10 milyar dolar civar nda olur. Mü terileri ihracat faktoringine al t rmak zaman al yor, ilk faturan n gelmesi 34 ayl k haz rl k devresi gerektiriyor. Burada ivmenin gelecek y l olaca n dü ünüyorum.

Kârda önemli bir dü ü ten bahsettiniz. Kârl l k konusunda bu y l bir sorun mu bekliyorsunuz?

Faktoring sektörü as l darbeyi geçen y l

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.