“YURTİÇİNE ALACAK GARANTİSİ VERECEĞİZ”

Capital (Turkey) - - FAKTORİNG -

ald . Geçen y l sektörün büyük irketlerinden birinin i tirak sat yla elde etti i kâr ar nd rd m zda, sektör toplamda 370 milyon TL kâr edebildi. Bu rakam, 2012 sonu kâr yla kar la t r ld nda yüzde 38 dü ü anlam na geliyor. 2013’te sektör yükselen faizler ve kurlar nedeniyle terste kald .

2014 de bu minvalde ba lad . Ama sektör 6 ayda kârda 321 milyon TL’yi yakalad . Yaln z bu rakama y l sonunda ikiye katlan r ekilde bakmamak laz m, çünkü tahsili geçmi alacaklar için bir miktar ayr lacakt r. Tahminim 2014 y l sektör için 500 milyon TL kârla biter. Ama bu rakam yüksek de il, çünkü 2012 sonunda 610 milyon TL kâr edilmi ti.

Sektörün özsermaye kârl l k oran , i tirak sat ndan gelen rakam n ar nd r lm haliyle 2013 sonunda yüzde 10 civar na dü tü. 2012’de bu rakam yüzde 17’ydi. Ama bu y l n ilk 6 ay nda yüzde 15 oran na ç kt . Bundan sonra da bu bantta kârl l k bekliyorum.

Sektörde yüksek ivme yaratacak, büyüme getirecek alan ne olacak?

YEN ÜRÜN

LG YÜKSEK

Son dönemde üzerinde çok durdu umuz bir konu var. hracat faktoringinde verdi imiz garanti hizmetini yurtiçi için de geli tirmeye çal yoruz. Türkiye’de gayri kabili rücu yapal m istiyoruz. irketlerin yurtiçinde sat lan mallar n n garantisini vermek için bir ürün geli tiriyoruz. Bunu modellemeye çal yoruz.

Bunun için de üç büyük sigorta grubu Euler Hermes, Atradius ve Coface ile görü meler yap yoruz. Bu irketlerin faktoring sektörüyle kol kola alacaklar n garantisi alan nda çal mas laz m. Bizim çal mam z devam ediyor. Bu y l n sonuna kadar bu ürünle piyasaya ç kaca z. Bu konu sektöre ciddi itici güç sa layacak. Di er faktoring irketleri de bu konuyla ilgileniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.