GARANTİ PORTFÖY’ÜN HEDEFLERİ

Capital (Turkey) - - BORSA -

Garanti Portföy, temmuz sonu itibarıyla 9,7 milyar TL’lik varlık büyüklü ünü yönetiyor. Bunun 4 milyar TL’si 25 fonda, 5,3 milyar TL’si 26 BES fonunda ve 350 milyon TL’si Garanti Yatırım Ortaklı ı dahil özel portföy yönetiminde. Zeki en, varlık da ılımlarına ba lı irketin hedefleriyle ilgili u bilgileri veriyor.

B REYSEL EMEKL L K

BES taraf nda Garanti Emeklilik ve Fiba Emeklilik’in fonlar n yönetiyoruz. Bu alanda ba ka emeklilik irketlerinin de fonlar n yönetmeye talibiz. Burada önemli olan fonun performans ve fon sat destek hizmetleri. Biz, bu anlamda performans odakl her emeklilik irketinin portföyünü yönetmeye haz r z.

YATIRIM FONLARI

Yurtd yat r mc lar n Türkiye pazar na yat r m yapmas için Lüksemburg’da 2-3 ay önce iki yeni fon kurduk. Bu fonlar, sabit getirili Türk varl klar yla Türk hisse senetlerine yat r m yap yor. Bu iki fonun büyüklü ü yakla k18 milyon Euro civar nda. Bu y l n son çeyre i içinde yat r m fonu pazar na ortak fon platformu geliyor. Türkiye’de u an için yat r m fonu pazar , yat r mc say s olarak çok küçük. Likit fonlar ve k sa vadeli tahvil bono fonlar ç kar ld nda, çok dü ük rakamlar ortaya ç k yor. Ortak yat r m platformuyla birlikte yat r m fonu pazar na ilginin artmas n bekliyoruz. Bu ilgiyle birlikte sonbaharda yeni ürünlerimizi yat r mc larla bulu turmay hedefliyoruz.

ÖZEL PORTFÖY

Özel portföy yönetimi taraf nda da son bir y lda önemli çal malar m z oldu. Bu alanda büyümeye önem veriyoruz. Burada yüksek birikimi olan bireysel yat r mc lar , vak f-sand k, irket, holding gibi elinde varl olan kurulu lar hedefliyoruz. Bu hizmet, çok ni ve özelli i olan, ikili ili kilerin önemli oldu u bir ürün.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.