5 KRİTİK MESAJ

Capital (Turkey) - - BORSA -

5

YENİ KIRILMALAR OLUR MU?

Piyasada üç ana faktöre ba l k r lmalar olabilir. lki iç siyasi faktörlerdir. Seçimlerin ard ndan dikkatin yeniden ekonomi politikalar na dönmesi laz m. kincisi jeopolitik riskler. Rusya-Ukrayna gerginli i, Irak ve Suriye’de ya anan geli meler, k r lmalara yol açabilir. Üçüncü faktör de ba ta ABD olmak üzere global piyasalardaki faiz trendleri. Biz bunlardan sadece iç siyasi geli meleri kontrol edebiliyoruz. Ülke yeniden ekonomi alan nda yap sal reformlara devam etmeli. Bu durumda, d ar daki pozitif geli meleri daha iyi ya ar z, negatif geli melerin etkisi de daha s n rl olur.

6

BORSA 90.000 OLUR MU?

Borsan n ana hareketini etkileyen bankalardaki beklenti, y l ba ndaki beklentilerin çok ötesinde pozitif. Bankalar n 2014’te kârlar nda yüzde 20-25’ler aras nda erime bekleniyordu. imdi ikinci yar daki performansla kârlar n en az ndan 2013’ü yakalayabilece i öngörüleri var. Böyle bir ortamda da 90.000 ihtimali konu ulabilir. Bu da pozisyon azaltmalarda karar noktas olarak kullan labilir.

7

BORSA İSKONTOLU MU?

Endeks çarpanlar n n kar la t r lmas sonucunda, Türkiye hisse endeksi olan B ST 30’un fiyat/kazanç (F/K) çarpan n n, geli mekte olan ülkeler endeksi (GOÜ) F/K çarpan na göre çok daha ucuz bir seviyede kald gözlemlenebilir. B ST 30 F/K çarpan ile GOÜ F/K çarpanlar , 2012 y l boyunca birbirine oldukça yak n bir seviyede i lem görürken, son dönemde iki çarpan aras ndaki fark önemli ölçüde artt . u anda B ST 30 F/K’si 9,5 iken GOÜ endeksi F/K çarpan 11,3 seviyelerinde. Yatırımcılar volatilitenin fazla oldu u dönemlerde, bu hareketlere kendini fazla kaptırmamalı. Ana senaryonuz olsun, de erlemelere inanıyorsanız, seçiminizi yapıp, yılda 3-4 defa de erlemelere bakarak pozisyon de i tirilebilirsiniz. “Dü ük ve yatay faiz trendi”nin uzun süre devam edece i yönünde bir algı var ve bu, karar alıcıların politikalarını etkiliyor. Dü ük ve yatay faiz, geli en piyasalara yönelik faiz konusundaki i tahın devam etmesini sa layacaktır. Bu yurtiçi piyasalar için de üphesiz iyi bir haber. Genel seçimlere kadar Türkiye piyasalarının kırılmalardan ziyade volatil bir trend izleyece ini söyleyebiliriz. 2015 genel seçimlerine kadar pozitif anlamda bir kırılma olması, yurtdı ındaki yatırım i tahıyla ilgili. Böyle bir i tah olması durumunda pozitif anlamda kırılmalardan bahsedebiliriz. Merkez Bankası, uyguladı ı politikalarda, dü ük ve yatay faiz beklentisini satın almı gibi görünüyor ve bu çerçevede, piyasanın önünde politikalarını belirliyor. Enflasyonun ikinci yarıda a a ı yönlü trendi de Merkez’in dü ük faiz politikalarını destekleyecektir.

DÖVİZDE YENİ DENGE 8

NEREDE OLACAK?

FAİZDE ANA TREND 9

NE YÖNDE?

TL’de y lba na göre yüzde 5,5 gibi bir de erlenme var. Ben kurda 2,20, 2,25 gibi yukar yönlü her ata n, dövize ihtiyac n z yoksa TL’ye geçme anlam nda f rsat olarak de erlendirilmesi gerekti ini dü ünüyorum. Türkiye’de 10 y ll k faizler yeni yeni gösterge olmaya ba lad . 10 y ll klarda 1 puanl k hareket, ana paran zda yüzde 6 harekete neden oluyor. Yabanc yat r mc bu göstergeye çok önem veriyor. Geçen y l n may s ay nda bu oran, yüzde 6’ya kadar inmi ti. imdi yüzde 9,6’lara geldi. Riskleri önemli ölçüde fiyatlam , geli en piyasalara göre yüksek olan faizde, art k yukar ihtimal dü ük. Bu nedenle faizde normal yön a a . Ancak volatil hareketlere de aç z.

10

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Geleneksel Türk yat r mc s n n talepleri do rultusunda alt n hesaplar , alt na dayal fonlar gibi ürünler ortaya ç kt . Alt nda son dönemdeki negatif performansa ra men, yat r mc duruyor. BES taraf nda bu fonlar m z büyümeye devam ediyor. Alt nda çok fazla bilinmeyen oldu u için tahminde bulunmak çok zor. Garanti Yat r m’ n alt ndaki y l sonu beklentisi 1.300 dolar/ons seviyesi. Alt nda art k yükseli trendinin ve yüksek getirilerin oldu u dönem sona ermi görünüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.