“Köyüme gidip yaylalara çıkıyorum”

Capital (Turkey) - - HOBIM - Bu nedenle bireysel ya am bana keyif vermiyor. Payla may seviyorum, çocuklar m z ça da ya am n saçmal klar ndan ve tehlikelerinden koruyacak en önemli eyin büyük aile yani, dede, nine, amca, day , kuzen, yenge sevgisi ve kavramlar ndan geçti ini dü ün

KÖY DÜ ÜNLER

Kaç noktam do up büyüdü üm topraklar. Köyüme gidip yaylalara ç k yor, çocukluk arkada lar m ve ailemle birlikte oluyorum, bu ortam beni huzurlu ve mutlu k l yor. Tatilimin büyük bölümünü köyümde geçiriyorum. Köy dü ünlerine i tirak ediyor, yaylada bar oynuyor, yörenin kültürünün yok olmamas için geleneksel dokuyu temsil eden kültürel objeleri topluyor ve sergiliyorum.

Gündemimde su ve bezir ya de irmeni var, ayr ca sözlü tarih çal mas yaparak k sa filmlere dönü türmeyi planl yorum. Bunlar yaparken dinleniyor, huzur buluyorum. Modernitenin silindir gibi üzerinden geçti i güzelliklerimizi korumaya almam z gerekti ine ve büyük aile gelene ine inan yorum.

B REYSELL K KEY F VERM YOR

BÜYÜK A LE PAYLA IMI ARTIRIYOR

farkl yerlerde olabiliyor. Evimde ise anda kal p, o an ya ayabiliyorum. ‘ ükür’ benim için önemli. Bu yüzden de kendime ay rd m, kendimle ba ba a oldu um zamanlarda hayat n bana sunduklar için ükür ediyorum” diye konu uyor.

ORMANDA MANTAR PEŞİNDE

SAICA Türkiye Genel Müdürü Kaan Özkan’ n kaç noktas genellikle orman oluyor. Hangi ormana gidece ini ise o mevsimde hangi ormanda mantar oldu una bakarak belirliyor. En çok gitti i ormanlar ise ile ve A va’daki kestane ve hlamur ormanlar . Bazen Çatalca’daki me e ormanlar ile Antalya’da çam ormanlar na da u rad n anlatan Özkan, “Elbette Kastamonu ve zmit ormanlar n da unutmamak gerek. ç k kravat ç kart p Belgrad ormanlar nda mantar pe inde ko tu um zamanlar da olmad diyemem. Bulgaristan’da Burgas ve Yunanistan’da Ege k y lar da bu amaçla birkaç gün için kaçt m yerler” diye konu uyor. Peki ormanlar n Özkan için anlam nedir? Bu soruya öyle yan t veriyor: “Özellikle ya mur alt nda mantar toplamak zihnimi temizliyor. Zehirli ve yenilebilir mantarlar ay klamak dikkat ve konsantrasyon gerektiren bir konu. Tabii sonras nda da bu gurme lezzetleri pi irerek dostlarla bir ziyafet çekmek i in en keyifli yan . Son y llarda ile Belediyesi ba ta olmak üzere yerel yönetim ve STK’larla köylüleri zehirli mantarlar konusunda e itmek için konferanslar da veriyorum. Bilinçsizce yap lan mantar toplamadan ölümler o kadar çok ki bu konuda konferanstan daha fazlas n da yapmak istedim ve mantaravcilari.com sitesini kurdum.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.