Sonbahar volatil olacak

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM - TALİP YILMAZ

Son aylarda piyasalarda ya ananlar , yat r m stratejilerini ve sonbahar için piyasa dengelerini bir anketle 16 yöneticiye sorduk. Yan tlar öyle:

Borsada 84.000 seviyelerinden ya anan dü ü sonras nda, al m f rsat olup olmad n sorduk. Anket kat l mc lar ndan 10’u, bunu al m f rsat olarak görürken 6’s hay r yan t n verdi. “Evet” yan t n verenler, genel olarak bol likidite sürecine, büyüme e ilimine ve kârl l klara dikkat çekiyor. “Hay r” diyenler ise jeopolitik ve siyasi risklerle makro risklere dikkat çekiyor.

Borsada önümüzdeki üç ayl k süreçte borsa dengelerine bak ld nda sekiz kat l mc n n 75.000-80.000 band na i aret etti i görülüyor. Yine dü ü lerin al m f rsat olmad n dü ünen 6 kat l mc n n ise 70.000-75.000 band n i aret etti i ve iki kat l mc n n da beklentisinin yüksek oldu u anla l yor.

MB’nin faiz politikalar na ele tirilerin artt bir dönem ya yoruz. Çünkü politika faizindeki dü ü ün, piyasalara olumsuz etkisinin oldu u kanaati hakim. Önümüzdeki üç ayda beklenti yüzde 9,0-10,0 band yönünde. KUR DAHA STAB L

Piyasa oyuncular n n en fazla mutab k kald konu, üç ayda döviz kurlar n n ne olaca . 16 kat l mc n n 12’sinin i aret etti i aral k 2,25-2,20 band . Yani geçen üç aydaki 2,052,15 beklentileri bir kademe yukar yönlü yükselmi durumda. Üç kat l mc bu aral n alt n , bir kat l mc ise üstünü i aret ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.