DD ttaakkvviimm eettkkiillii oollaaccaakk

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM - Tyilmaz@doganburda.com

4 Eylül Avrupa Bölgesi’nde i ler çok da yolunda gitmiyor. Bu süreçte Avrupa Merkez Bankas ’ndan ç kacak kararlar ve aç klamalar, piyasalar n gündeminde olacak.

17 A ustos ABD taraf nda TÜFE verisi aç klanacak. Yine FOMC Toplant s izlenecek. FED’in parasal s k la t rma sürecine Haziran 2015’ten önce ba layabilece ine yönelik aç klamalar, piyasalar taraf ndan yak ndan izleniyor.

25 Eylül Merkez Bankas ’n n faiz politikalar , döviz ve gösterge faiz üzerinde önemli belirleyici ve piyasalar MB’nin faizde daha fazla a a yönlü hareket alan n kalmad kanaatinde.

Jeopolitik riskler Son dönemde artan tansiyon, döviz piyasalar üzerinde etkisini hissettirdi. Bunun yan nda petrol taraf nda olabilecek yükseli ler, cari aç olumsuz etkileyebilir.

Siyasi riskler Ahmet Davuto lu isminin öne ç kmas yla ba bakanl k koltu u için belirsizlik ortadan kalkt . Ancak ekonomi yönetimi taraf nda ne tarz de i iklikler olaca , piyasalar n merce inde olacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.