““MMeerrkkeezz kkaarraarrllaarr iizzlleenneecceekk””

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM -

Kristal Kola CEO’su Burak Erdo an Döviz fiyatlar , sektörümüzde hammadde maliyetlerimiz aç m zdan çok önemli. Merkez bankalar n n kararlar na ve jeopolitik risklere ba l olarak döviz piyasas nas l hareket eder? XTB Menkul Analisti Kutay Gözgör FED Ba kan Janet Yellen’in aç klamalar n ve dü ük enflasyon oran n göz önünde bulundurdu umuzda, Haziran 2015’te gerçekle mesi beklenen faiz art m n n daha erken tarihe al nmas n beklemiyoruz. Bu durum, Türkiye’nin de içinde bulundu u geli mekte olan ülke ekonomilerinin para politikalar n ayarlayabilmeleri için bir f rsat oldu unu gösteriyor.

Öte yandan jeopolitik riskin artmas sonras yat r mc lar n güvenli liman olarak bilinen ABD 10 y ll k tahvillerine yönelmesinin de dolar n de er kazanmas nda etkili oldu unu söyleyebiliriz. FED’in faiz art r m n öne çekebilece i beklentisi dolar bir yükseli trendine sokmu olsa da önümüzdeki aylarda Irak, Suriye ve Rusya’daki jeopolitik geli meler para piyasalar nda belirleyici olacak.

Yurtiçine döndü ümüzde ise enflasyon oran n n haziran ve temmuz aylar nda baz etkisine ra men azal göstermemesi, TCMB’nin para politikas toplant lar nda faiz oran n daha fazla gev etmesini zorla t racak gibi gözüküyor. Fakat politik bask larla enflasyonda bir iyile me yokken faizin dü ürüldü ü bir ortam olu ursa TL’deki de er kayb n n derinle ti i bir döneme girebiliriz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.