“Düşüşlerde pozisyon alınabilir”

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM - YATIRIM ARAÇLARINDA GEÇEN AY

PDÖVİZ / SATI FIRSATI ABD Merkez Bankas ’n n (FED) ne zaman faiz art raca na yönelik beklentiler, Ortado u ve Ukrayna’daki jeopolitik riskler, döviz piyasalar nda yön tayin eden ana faktörler. yi gelen verilere paralel olarak FED toplant tutanaklar nda daha ahin bir duru sergilenmesi, dolardaki yüksek seviyelerin korunmas n sa l yor. Böylece dolar kuru, mart sonundan bu yana en yüksek seviyelerini test etti. Kurda yukar hareketlerin devam halinde 2,20 seviyeleri test edilebilir. Ancak yukar hareketler, TL’ye geçi için f rsat anlam nda kullan labilir. FAİZ / FED BASKI UNSURU Temmuz ay n n sonlar ndan itibaren bölgesel ve siyasi risklerin etkisinde bir faiz gördük. Yüzde 8,20 faiz seviyelerinden yüzde 9,50 seviyesinin üzerine yükseli ler oldu. Bu h zl yükseli sonras a ustos iyasalarda volatilitenin artt k sa vadede öngörüde bulunman n güçle ti i bir süreç ya ad k. Bunda siyasi belirsizliklerin yan nda jeopolitik risklerin artmas da önemli rol oynad . Yine bu süreçte kredi derecelendirme kurulu lar n n yapt aç klamalar, Türkiye’nin kredi notuyla ilgili endi elerin olu mas na yol açt . Önümüzdeki süreçte de volatil hareketlerin devam etme olas l yüksek. Bu süreçte siyasi tablo tam olarak ortaya ç kt ktan sonra jeopolitik riskler ve parasal geni lemeyle ilgili beklentiler dikkate al narak hesaplamalar n yeniden yap laca yorumunu yapan Saxo Capital Genel Müdürü Egemen Kaya, u de erlendirmelerde bulunuyor: BORSA / BANKALAR DESTEKLER Y l n ilk yar bilançolar n n tamamland geçen ay, önemli bir belirsizlik olan siyasi tarafta Ahmet Davuto lu ismi öne ç kt . Bundan sonra ekonomi yönetimi ve politikalar na odaklan lacak. Yine d faktörler endeks üzerinde etkili olacak. Bankac l k sektörüne yönelik olumlu beklentiler, endekste yukar hareketi destekliyor. Bankac l k hisselerinin yan nda bilançosu iyi, beklentili hisselerde pozisyon al nabilir. A a da 75.000 ve sonras nda 70.000 önemli destek olmakla birlikte 80.000 üstünde 85.000’ler denenebilir.

“Biz k sa vadede geri çekilmeleri al m f rsat olarak de erlendiriyoruz. Yurtd piyasalar FED, Avrupa ya da jeopolitik risk kaynakl sert bir düzeltme ortam na girmedikçe f rsatlar olacakt r. Yine içeride siyasi resim netle tikten sonra piyasa bu resme uyumlu bir cevap verme ihtimali masada var. Kredi derecelendirme kurulu lar ndan da negatif bir sürpriz beklemiyoruz. Borsada 85.000 üstü çok pozitif iç ve d denge durumunda mümkün. 80.000-85.000 band iyimser senaryolarda hedef aral k olmay sürdürecek. 80.000-70.000 band ise haber ak netle ene kadar borsan n geni hareket alan gibi duruyor.” ay n n sonlar nda faizde yeniden geri çekilmeler görüyoruz. Eylül ay nda FED taraf ndan gelebilecek parasal s k la t rmaya yönelik aç klamalar faizde yukar yönlü bask yaratabilir. Bu ortamda mevduat ve öst fonlar tercihte öne ç kabilir. ALTIN / SERT DÜ TÜ Geçen ay n son döneminde alt n fiyatlar sert bir dü ü ya ad ve en son ubat ay nda gördü ü 1.270 dolar/ons seviyelerini test etti. Ya anan bu sert dü ü te, jeopolitik tansiyondaki dü ü , ABD’den gelen olumlu veriler ve FED üyelerinin aç klamalar nda faizlerde beklenenden daha k sa sürede art r ma ba lanaca na dair ifadeler kullanmas etkili oldu. Jeopolitik risklerin art e ilimi sergilemesi ve parasal geni lemenin sürebilece ine yönelik haberler, alt nda yukar yönlü hareketlere neden olabilir. Ancak genel trendin a a yönlü oldu unu hat rlatmakta fayda var.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.