TEKNOSA 81 İLE ULAŞTI

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Teknosa, Herkes için Teknoloji felsefesi ile ç kt yolda, 81 ilde olma hedefine ula t . Teknosa’y hedefine ula t ran ma aza, Teknosa Genel Müdürü Necil Oyman’ n kat l m yla 17 Eylül’de rnak Cizre’de aç ld . 2013 y l n 77 ilde 294 ma aza ile kapatan Teknosa, 2014 y l ba ndan beri açt ma azalarla 310 ma azaya ula t . Bingöl, Diyarbak r, A r , Osmaniye, Ardahan, Hakkari Yüksekova ve 81 il hedefine ula t ran rnak Cizre ma azas ile y lba ndan beri Do u ve Güneydo u Anadolu bölgesinde aç lan TeknoSA ma aza say s 7’ye, bölgede bulunan toplam ma aza say s ise 38’e yükseldi. rnak Cizre ma azas n n aç l nda konu an Necil Oyman, “Perakende sektöründe sürdürülebilir ba ar n n anahtar , mü teri odakl olmak. Teknosa, bilimsel perakendecilik anlay yla i modelini, mü teri odakl l k üzerine kurgulam bir irket. Bugün mü teri, ürün ve hizmetlere her kanaldan her istedi i anda ula mak ve kesintisiz bir deneyim ya amak istiyor. Biz, geçti imiz y ldan itibaren çoklu kanal stratejisine dönük yat r mlar m z art rmaya ba lad k. Mü terilerimizin, ma azalar m zdan, bilgisayardan, cep telefonundan veya tabletten al veri yaparken bütünsel ve tek bir deneyim ya amalar na öncelik veriyoruz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.