TEK NOKTADA HİZMET

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Türk Telekom Grubu, entegrasyon sürecinin mü teri odakl yakla m ve sürdürülebilir büyüme stratejisi etraf nda ekillenen ikinci a amas n duyurdu. Bu strateji, mü teri ihtiyaçlar na ve gerekliliklerine tam olarak cevap veren ‘tek noktada hizmet’ yakla m n n etkin bir ekilde sunulmas n sa layarak grubu rakiplerinden ay racak. Türk Telekom Grubu’nun mobil ve sabit hizmetlerinin birlikte pazara sunulmas ve mü teri hizmetlerinin tek çat alt nda toplanmas n öngören entegrasyon projesi, teknoloji ve ileti im hizmetlerinde mü teri beklenti ve ihtiyaçlar n daha etkin bir ekilde kar lamay hedefliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.