IAS KAMUYA AÇILIYOR

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

1989 y l ndan beri i yaz l m geli tirme, proje yönetimi ve dan manl k hizmetleri ile Türkiye ve dünyadaki mü terilerine kurumsal çözümler sunan IAS, bili im sektöründeki deneyimini kamu kurumlar n n hizmetine sunuyor. IAS, 2014 y l nda çözüm ve hizmetlerine kamu kurum ve kurulu lar na yönelik, proje odakl özel yaz l m geli tirmeyi de ekledi. Bu amaçla Ankara ofisini açarak “Kamu Geli tirme Operasyonu”nu devreye alan IAS, çal malar n kamu kurumlar n n istek ve ihtiyaçlar do rultusunda sürdürüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.