Dü ük büyümeye haz r m s n z?

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN - Sedef Seçkin Büyük

er ay onlarca i insan yla kar la yorum. Biliyorum ki pek ço u için 2014, beklentilerin tam olarak kar land bir y l olmad . Çok de il iki ay sonra Türkiye’de genel seçimlerin yap laca 2015’e “merhaba” diyece iz ama yeni y la ili kin beklentiler de pek parlak de il. Önümüzdeki y l hükümet Türkiye ekonomisi için yüzde 4 büyüme hedeflerken IMF’in tahmini ise yüzde 3 düzeyinde kal yor. Asl nda her iki rakam da Türkiye gibi geli mekte olan ve genç nüfusuna sürekli i yaratmak zorundaki bir ülke için kabul edilemez. Ancak s n r m zdaki sava hali ve d ekonomik faktörler adeta i insanlar n bu rakama raz gelmeye mecbur ediyor.

Maliye Bakan Mehmet im ek, geçti imiz ay CEO Club toplant s nda yapt konu mada: “Türkiye’ye ili kin soru i aretleri ve k r lganl k noktalar var. Ancak haz rl klar m z k a göre yapt k. Dünya ekonomisinin motoru olan Avrupa, ABD ve Asya ayn h zda de il. Buna ra men önümüzdeki dönemde, 90’l y llarda oldu u gibi geli mekte olan ülkelerin sermayeye aç b rak laca n dü ünmüyorum. Türkiye olarak global para politikas normalle ti inde yolumuza devam ederiz” dedi. im ek’in bu beklentilerinin ne derecede gerçekle ece ini önümüzdeki aylarda görmeye ba layaca z hep beraber… Konjonktür sayfalar n n yazar Ekonomist Dergisi’nin yaz i leri müdürü, iktisatç arkada m Orhan Karaca da 2015’te büyümeyi etkileyecek 5 faktörü “Türkiye’deki genel seçim”, “ABD’de FED’in 2015 ortalar nda faiz art r m na ba layacak olmas ”, “Avrupa’dan gelen durgunluk sinyalleri”, “kom u ülkelerdeki sorunlar” ve “petrol fiyatlar ndaki dü ü ” olarak s ral yor. Bu 5 faktör aras ndan 2015’te büyümeye yegâne pozitif katk y yapacak olan ise petrol fiyatlar ndaki dü ü … Yani i dünyas zor bir y la haz rlan yor imdiden. Orhan Karaca’n n detayl analizini okuman z öneriyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.