KUVEYT TÜRK’E ÖDÜL

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYAS› -

Kuveyt Türk, Global Finance Dergisi taraf ndan “Türkiye’deki En yi Faizsiz Banka” ödülüne lay k görüldü. 11 Ekim’de Washington’da gerçekle tirilen törende ödül alan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kuveyt Türk’ün kat l m bankac l n n geli imini sürdürebilmek hedefiyle sektöre yenilikçi ürün ve hizmetler kazand rmaya çal t n belirtti. Uyan, “Kat l m bankac l n n önemli yat r m elemanlar na da önümüzdeki dönemde yeni bak aç lar kazand raca z. Bu hedefle gerçekle tirdi imiz, hazine kira sertifikas yla emtia murabahas n birlikte kullanarak yerli yat r mc ya tek seferde sat lan en yüksek tutarl , 150 milyon TL’lik sukuk ihrac buna en iyi örnek” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.