HAFELE’YE ÖNEMLİ ÖDÜL

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Do an Holding, Uluslararas Organik Tar m Hareketleri Federasyonu taraf ndan bu y l 18’incisi stanbul’da düzenlenen Dünya Organik Kongresi’nin ana sponsoru oldu. Do an Organik Kelkit Giri imi projesiyle Türkiye’de organik hayvanc l n öncülü ünü üstlenen Do an Holding, kongreye verdi i destekle tar msal kalk nma, g da güvenli i ve sürdürülebilirlik alanlar nda uluslararas deneyim payla m na katk da bulunmay hedefliyor. Kongrenin aç l töreninde yapt konu mada Do an Organik’in ticari bir projeden ziyade bir sosyal sorumluluk giri imi oldu unu vurgulayan Do an Holding Yönetim Kurulu Ba kan Begümhan Do an Faralyal , “Do an Organik’in amac , Kelkit ve çevresinin sürdürülebilir kalk nmas n sa lamak. Bu amaç do rultusunda Türkiye’ye öncülük edecek bir organik tar m ve hayvanc l k modeli olu turduk. Kelkit’te ba ar yla i leyen model, bugün tar m ekonomisi için sürdürülebilirli ini kan tlam bir model haline geldi. Sadece Kelkit’in de il, Do u Karadeniz’in organik tar m merkezi olmas na katk da bulundu” dedi. Do an Organik Kelkit Giri imi, sözle meli çiftçi ailelerine e itim verirken ayn zamanda yem tedariki ve yat r m gibi konularda da destek sa l yor. 60 çal an ve 100 sözle meli çiftçi ailesiyle faaliyetlerine devam eden Do an Organik, toplam bin 400 sertifikal organik hayvandan y lda 12 bin tona varan miktarda süt üretiyor. Do an Organik’in Türkiye’nin en büyük organik süt üreticisi konumuna ula t n da belirten Faralyal , sözlerini öyle sürdürdü: “Do an Organik Ürünler modeliyle CSR Europe’un düzenledi i Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Program ’nda KOB kategorisinde birincilik ödülüne lay k görüldük. Ayr ca Londra’da Business in the Community taraf ndan düzenlenen European CSR Award Best Practice Exchange Forum’a kat larak projenin detaylar n kurumsal sosyal sorumluluk uzmanlar ve i dünyas temsilcileriyle payla t k. Projenin uluslararas arenada da örnek model haline gelmesi, ba ar m z n önemli göstergelerinden biri.”

Uluslararas Tedarik Zinciri Zirvesi stanbul (ISCSI) kapsam nda belirlenen Türkiye’nin en etkin tedarik zinciri

yöneticileri Suada’da düzenlenen gala gecesinde ödüllerini ald . Geçti imiz y ldan farkl olarak tedarik zinciri kavram na dikkat çekmek isteyen ISCSI organizasyonu, Türkiye’nin en etkin tedarik zinciri yöneticilerini belirledi.

Lojistik Derne i (LODER) taraf ndan aday gösterilip, e itim, tecrübe ve çal t firmaya göre “Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" listesine seçilen Hafele Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Aysun Sava kan da

ödüle lay k görüldü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.