EN BÜYÜK ÖZ SERMAYE YATIRIMI

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Avrupa mar ve Kalk nma Bankas (EBRD), Türkiye’nin en köklü kurulu lar ndan i ecam Toplulu u bünyesindeki Pa abahçe Cam Sanayii ve Ticaret A. .’ye ortak oluyor. Pa abahçe Cam’ n yüzde 15,44 oran ndaki hissesi için 125 milyon euro ödeyecek olan EBRD, böylece Türkiye’de imdiye kadar yapt en büyük öz sermaye yat r m n gerçekle tiriyor. Anla maya göre hem üretim kapasitesi hem de global pazardan ald yüzde 12’lik payla dünyan n en büyük üçüncü cam ev e yas üreticisi olan Pa abahçe Cam’ n uluslararas alandaki irket de erinin 810 milyon Euro (1,1 milyar dolar) seviyesinde oldu unu ifade eden i ecam Toplulu u Yönetim Kurulu Ba kan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet K rman, “Bu ortakl , Türkiye ile birlikte Rusya ve Bulgaristan’da üretim yapan, sat lar n n 3’te 2’sini yurtd pazarlarda gerçekle tiren Pa abahçe Cam’ dünya liderli ine ta ma hedefimiz do rultusunda at lm önemli bir ad m olarak görüyoruz” diye konu tu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.