STARTUP İSTANBUL’UN BİRİNCİSİ CONNECTED2ME OLDU

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Teknoloji giri imcilerinin say s n art rmak ve

uluslararas networking ortam yaratmak amac yla bu y l Etohum taraf ndan ikinci kez

düzenlenen Startup stanbul, Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray 'nda dünya çap ndan umut vadeden giri imcilerin yar na sahne

oldu. Etkinlikte Startup stanbul Challenge ödülleri sahiplerini buldu. 100 giri im aras ndan seçilen 15 giri im Startup stanbul'da sahneye ç kmaya hak kazand . Jüri oylamas sonunda internet kullan c lar na anonim olarak chat yapma imkan veren Türkiye ç k l Connected2me de birinci oldu. Böylece Connected2me iki hafta sonra San

Francisco’da 500 Startups’ n üç ayl k program na kat lmaya hak kazand .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.