DÜNYA MİRAS LİSTESİ KOMİTESİ TÜRKİYE’YE GELDİ

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Demet Sabanc Çetindo an’n n kurucusu ve ba kan oldu u ONE (Ortak Nesiller Entegrasyon) Derne i, D i leri Bakanl ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanl i birli i ile 10-13 Ekim tarihleri aras nda UNESCO Dünya Miras Listesi Komitesi’ni stanbul’da a rlad . Komite üyeleri ve çe itli uluslararas kültürel ve tarihi miras örgütlerin temsilcilerinin kat l m yla stanbul’da çe itli ziyaretler ve toplant lar gerçekle tirildi. Kat l mc lar Dünya Miras Listesi’nin kal c listesinde yer alan Tarihi Yar mada’y gezdi. Ayr ca 11 Ekim’de düzenlenen toplant da ise kal c miras listesine al nmas gündemde olan Göbeklitepe kaz s n gerçekle tiren Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün görevlendirdi i kaz ba kan Lee Clare’in Göbeklitepe’yle ilgili bir sunum gerçekle tirildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.