GENÇ GİRİŞİMCİLERE FIRSAT

Capital (Turkey) - - IS DISI YASAM -

Bo aziçi Üniversitesi letme ve Ekonomi Kulübü, 60. y l nda Türkiye çap nda bir giri imcilik yar mas düzenliyor. EnterPrize Giri imcilik Yar mas 3 Kas m’dan itibaren lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki ö rencilerinin i fikirlerinin ba vuru al m na ba l yor. Yar ma boyunca çe itli e itimlerden ve mentorluk deste inden yararlanacak gruplar aras ndan dereceye girecek olanlar, maddi ödülün yan s ra melek yat r mc lar taraf ndan projelerinin hayata geçmesi noktas nda yat r m alma ans na sahip olacak Detayl bilgiye www.bogazicienterprize.com adresinden ula abilirsiniz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.