ŞEHİRDEN UZAK TOPLANTILAR

Capital (Turkey) - - TURIZM -

Son y llarda i dünyas nda verimlik art rma amaçl , ehirden uzakta toplant anlay giderek yayg nla yor. Palmali Tourism Group bünyesinde faaliyet gösteren Palmalife Marina Hotel; toplant lar n ehrin karma as ndan uzakta, Palmarina Bodrum’un e siz do as nda gerçekle tirmeyi tercih eden kurumlara maviyle ye ilin kesi ti i bir atmosferde ev sahipli i yap yor. Palmarina Bodrum’un burun k sm nda denize kar konumlanan toplant odalar ; üst düzey teknik donan m , farkl kapasitelerdeki gruplar n taleplerini kar lamaya elveri li alanlar , do ayla ba ba a atmosferiyle stresten uzakta efektif çal maya imkan sa l yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.