ÇOKOPRENS TANINMIŞ MARKA OLDU

Capital (Turkey) - - PERAKANDE -

Ülker Çokoprens, Türk Patent Enstitüsü taraf ndan yap lan de erlendirme ve ara t rmalar sonucunda, bisküvi ve çikolata sektöründe, halk nezdinde yayg n olarak bilinirli i göz önünde bulundurularak “tan nm marka” statüsüne al nd . Türk Patent Enstitüsü taraf ndan verilen ve ayr cal kl bir koruma sa layan "tan nm marka" tescili, sadece orijinal marka özelli i ta yan, ürünlerde ve hizmet anlay nda kalite standard n n sa land ve tüketici taraf ndan bilinir oldu u kan tlanm markalara veriliyor. Ülker Çokoprens’in 1977 y l nda piyasaya ç kt n söyleyen Y ld z Holding Unlu Mamuller Ba kan Yard mc s ener Astan, Çokoprens’in Türk tüketicisine sandviç tipi bisküviyi ilk tan tan ve kategoriye ad n veren marka oldu unu hat rlatt .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.