BENJAMIN FRANKLIN

Capital (Turkey) - - KITAP -

Bankas Kültür Yay nlar , Dünyaya Yön Verenler serisinin son kitab Benjamin Franklin’i yay nlad . ABD’nin kurucu babalar ndan olan Benjamin Franklin (1706-1790), ayn zamanda ülkenin gelmi geçmi en önemli yay nc lar ndan, bilim adamlar ndan, mucitlerinden, siyasetçilerinden, diplomatlar ndan biridir. Franklin’in biyografisini, daha önce Albert Einstein ve Steve Jobs’unkileri de yazan Time Dergisi Genel Yay n Yönetmenli i de yapm gazeteci olan Walter Isaacson kaleme ald . ABD’nin en büyük banknotu olan 100 dolar n üzerindeki resmin sahibi olan Benjamin Franklin’i anlatan kitaptan baz sat rlar öyle: “Paratoneri, bifokal gözlük cam n , temiz yan l sobay icat etmi , kendi ad n ta yan bir yaz fontu geli tirmi tir. ABD’nin posta zincirini olu turmu tur. Gazeteci olarak izledi i yay n politikas yla Amerika’ya özgü saf mizah ve felsefi pragmatizm anlay n n geli mesine katk da bulundu u gibi bas n ve ifade özgürlü ünün y lmaz savunucular aras nda yer alm t r. Amerikan Ba ms zl k Bildirgesi’nin orijinalinde kendi el yaz s yla yapt düzeltmeler, bugün hala görülebilmektedir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.