KIRIM HARBİ’NDE SİLİSTRE MÜDAFAASI

Capital (Turkey) - - KITAP -

Türk askeri tarihçili inin öncüsü Ferik Ahmed Muhtar Pa a’n n Tuna Seferi eseri güncellenerek Bankas Kültür Yay nlar etiketiyle okurlara sunuldu. Sadece Osmanl mparatorlu u’nun de il Avrupa tarihinin de dönüm noktalar ndan biri olan K r m Harbi olarak an lan 1853-1856 Osmanl Rus Sava ’n konu alan kitap, günümüz okuyucusu için ayr ca notland r larak, kullan mdan kalkm sözcükler güncellendi. Askeri Müze Müdürü Ferik Ahmed Muhtar Pa a bu çal mas nda, K r m Harbi üzerine yaz lm yerli ve yabanc an larla tetkikleri kar la t rmal olarak sunuyor. Yirminci yüzy l n ba lar nda bas lan bu eser, ele tirel ara t rma yönteminin ba ar l bir örne i olarak gösteriliyor. Ferik Muhtar Pa a eserinde, K r m’da sava m Rus, Frans z, ngiliz subaylar n, Osmanl zabitlerin an lar na ve farkl ülkelerden çok say da belgeye yer vererek sava bütün yönleriyle gözler önüne seriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.