HANÇER

Capital (Turkey) - - KITAP -

Rus iirinin ölümsüz ismi Lermontov, do umunun 200’üncü y l nda seçme iir ve manzumeleriyle Bankas Kültür Yay nlar Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi’nde yerini ald . Lermontov’un ilk gençlik y llar ndan, isyan, ac ve öfke duygular n n yo unla t olgunluk dönemine uzanan süreçte kaleme ald iirler, “Hançer-Seçme iir ve Manzumeler” ba l yla okuyucuya sunuluyor. Rus iirinin devrimci romanti i olarak an lan Lermontov etkisi, 27 y ll k k sa ya am na ra men yirminci yüzy l n ba lar na, Gorki’ye ve simgecilere dek uzan r. Lermontov’un iirinde, halk iiri, türküler, Slav ve Kafkas folklorunun ö eleri ve muazzam do a tasvirleri önemli bir yer tutuyor. iirler, Ataol Behramo lu’nun ustal yla Türkçele tirildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.