ŞATO

Capital (Turkey) - - KITAP -

Ça m z n en büyük ve en özgün yazarlar ndan biri olan Franz Kafka’n n ato adl roman , Bankas Kültür Yay nlar Modern Klasikler Dizisi’nde yerini ald . Kafka, 20’nci yüzy lda Alman dilinde yaz lm en kayda de er romanlar aras nda

say lan bu eserinde, esrarengiz bir kont, ona ait bir ato, diktatörce e ilimler gösteren ve hiyerar i içindeki birçok bürokrat üzerinden, effafl ktan yoksun, i lemeyen kurumlarla otoriteyi ve bürokrasiyi hicveder. Avusturya-Macaristan mparatorlu u’nun modern ulus devletlere ayr mas n n ertesinde yazd ato, Kafka’n n geleneksel otoritenin nas l bir

düzene evrilece ini sorgulamakta oldu unu akla getirir. Yazar n 1922 y l nda kaleme almaya ba lad ato, ölümünden iki y l sonra 1926 y l nda yak n arkada Max Brod taraf ndan yay mland . Okur roman n muammalar n çözmek için her türlü karma a, ikilem ve belirsizlik aras ndan yolunu bulmaya çal aca aktif bir okumaya davetli.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.