“TASARIM, EDEBİYAT VE EKONOMİ KİTAPLARIM”

Capital (Turkey) - - KITAP -

Üç kitap tavsiye ediyorum. lki Nedim Gürsel’in yeni kitab “Ac Hayatlar”. Gürsel, okuru bu kitab yla kimi zaman ehvet kimi zaman bo untuyla ya ad yere damgas n vuran yazarlar n pe inde bir yolculu a davet ediyor. Bir dedektif özeniyle bir kentin o yazar n önce ruhuna, sonra metnine s zan özünü yakal yor. Okudukça içinde kaybolaca n z edebi bir yolculuk isteyenlere tavsiye ediyorum. Di er bir kitap Joys Boys’un yazd “Towards Creative Learning Spaces”. Bu kitap, ö renme ile mekan aras ndaki ili kileri ara t r yor. Thomas Piketty’ye gelince… Ebeveynleri Paris’te 1968 gösterilerine kat lan solcu aktivistlerden olan Frans z ekonomist Thomas Piketty, yazm oldu u kitab 21’inci Yüzy lda Sermaye ile ekonomi dünyas n n gündemine oturdu. Kitab n Karl Marx’ n Das Kapital’inin 21’inci yüzy l versiyonu olarak alg lan yor. Kitab n ba l nda sermaye anlam na gelen “capital” sözcü ünün daha fazla öne ç kar lmas Piketty’nin Marx’ onaylay olarak yorumlan yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.