CMO CLUB “BIG DATA” YI TARTIŞTI

Capital (Turkey) - - ETKİNLİK -

TCapital ve Ekonomist dergileriyle Turkcell’in i birli inde hayata geçirilen CMO Club bulu masının üçüncüsü düzenlendi. The Marmara Otel’deki bulu mada Türkiye’deki pazarlama üst yöneticileri “Big Data Devrimi”ni ve pazarlamaya etkilerini konu tu. urkcell ile Capital ve Ekonomist dergileri i birli iyle i dünyas na kazand r lan ve pazarlama üst düzey yöneticilerini bir araya getiren CMO Club’ n üçüncü etkinli inde ba l k “Big Data Devrimi” oldu. The Marmara Oteli’nde düzenlenen panelde her biri alan nda uzman olan CMO’lar, büyük verinin pazarlamada neleri de i tirdi ini, gelecekte pazarlamay nelerin bekledi ini tart t ve fikir al veri inde bulundu.

Panele; Migros Marka leti imi ve CRM Direktörü K na Demirel, Pegasus Havayollar Pazarlama Direktörü Onur Dedeköylü, Boyner Mü teriden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Sibel Ü dül, mobilike Kurucu Orta ve Genel Müdürü ekip Can Gökalp ile Turkcell Kurumsal Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Yi it Kulaba kat ld . Panelin moderatörlü ünü ise pazarlama ileti imi uzman ve reklamc Levent Erden gerçekle tirdi

“DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK”

Panelde söz alan Turkcell Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yard mc s Yi it Kulaba , büyük verinin özellikle gerçek zamanl pazarlamada dünyay de i tirecek konulardan biri oldu una inan ld n söyledi. irketlerin büyük veriyi kullanabilmeleri için 3H (hacim, harmoni ve h z) yönteminden faydalanmas gerekti ini anlatan Kulaba , öyle devam etti; “Bunun ilk ad m olan ‘hacim’ için pazarlamac lar n gazetecilikte haber ö elerini olu tururken sorulan 5N1K sorusunun cevaplar n mü terileri için sorup ortaya ç karmas gerekiyor. Mü teriler sosyal, fonksiyonel, zamansal, duygusal ve anlamsal aç s ndan analiz edilmeli ki yeterli derinlikte bilgiye ula ls n. Ancak buradaki en kritik soru ‘Neden’ sorusu.

Çünkü mü terilerin sat n alma i lemlerinde çok farkl nedenler söz konusu olabiliyor. kinci ad m m z ‘harmoni’. irketlerin mü terilerinin ihtiyac olan veriye sadece kendi kanallar ndan ula mas çok zor. Büyük veri üreten ve i leyen di er irketlerle i birli i yapmalar gerekiyor. Son ad m ise ‘h z’. Gerçek zamanl dönemde veriyi önce biriktirip sonra analiz ederseniz çok geç kalabilirsiniz. Veriyi gerçek zamanl toplay p i lemek hayati önemde.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.