FİNANS DÜNYASI CEO CLUB’TA BULUŞTU

Capital (Turkey) - - ETKİNLİK -

ECapital ve Ekonomist dergileri öncülü ünde, Vodafone Türkiye ana sponsorlu unda, Ferko n aat’ın etkinlik sponsorlu unda ve Denizbank’ın co-sponsorlu unda düzenlenen CEO Club organizasyonu, “Bankacılar Zirvesi 2014” temasıyla gerçekle tirildi. Türkiye’nin lider bankalarının CEO’ları, bankacılı ın gelece i için atılacak adımları de erlendirdi. kim ay nda Capital ve Ekonomist dergileri öncülü ünde, Vodafone Türkiye ana sponsorlu unda düzenlenen geleneksel CEO Club toplant s bankac l k sektörünün liderlerini bir araya getirdi. “Bankac lar Zirvesi 2014” temas yla Türkiye’de finansa yön veren bankalar n genel müdürleri, finansal hizmetlerin yar n n ve dijital finans hizmetlerinin sosyo ekonomik geli ime katk s n konu tu. Mobille me trendiyle bankac l n dijital gelece i için stratejik yol haritalar n n tart ld zirvede, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalk nma için dijitalle menin ta d önem vurguland .

Zirve, Ferko n aat Yönetim Kurulu Ba kan Ferit F. Meriçten ve Capital ve Ekonomist Dergileri Yay n Direktörü M. Rauf Ate ’in aç l konu malar yla ba lad . Denizbank Genel Müdürü Hakan Ate ’in moderatörlü ündeki “Bankac lar Zirvesi 2014”te Yap Kredi Bankas Genel Müdürü Faik Aç kal n, Citibank Genel Müdürü Serra Akçao lu, Ziraat Bankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n, Akbank Genel Müdürü Hakan Binba gil ve Türk Ekonomi Bankas Genel Müdürü Ümit Leblebici konu mac olarak yer ald .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.