HEDEFİ 100 MİLYON DOLAR İHRACAT

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

4 YILDA YÜZDE 60 BÜYÜDÜ Türkiye’deki bal rekoltesi ortalama 40 bin ila 50 bin ton skalas nda. Ancak bal do al bir ürün oldu u için üretim miktar y ldan y la farkl l klar gösterebiliyor. Bal ve ar ürünleri pazar yakla k 500 milyon dolarl k hacme sahip. Ambalajl bal pazar n n hacmi ise 200 milyon dolar civar nda. 2010-2013 y llar aras nda ambalajl bal n hane penetrasyonu yüzde 15 oran nda artt . Öte yandan ambalajl bal pazar son 4 y lda yüzde 60 büyüyerek 400 milyon TL’ye ula t . Türkiye’de üretilen ballar n yüzde 4-5’i ihraç ediliyor. TÜKET M DÜ ÜK Kovan say s bak m ndan dünyan n önemli ülkeleri aras nda yer alan Türkiye, hem 17 kilogram seviyelerinde olan kovan ba verimlili i hem de bal tüketimi aç s ndan yeterli düzeyde de il. Kovan ba verimlili ini etkileyen faktörler aras nda iklim, bitki örtüsü, ar kolonilerinin sa l ve ar c lar n teknik bilgisi yer al yor. Avrupa ülkelerinde 1500 gram seviyesindeki ki i ba y ll k bal tüketimi ise Türkiye’de 600 gram seviyelerinde kal yor. Sektör ki i ba bal tüketimini art rabilmek için bal n kullan m alanlar n geni letme çabas nda. B L NÇLEND RME PE NDE Sektör önümüzdeki dönemde ambalajl bal tüketimi konusunda tüketicileri bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bal n do all ndan sadece modern laboratuvarlarda yap lan analizlerle emin olunabildi i anlat lacak. Sektörün bir di er hedef, de bal ihracat n 10 y lda 7 bin tona ula t rmak. Alt parmak G da Yönetim Kurulu Ba kan Özen Alt parmak, “Hedefimiz 10 y lda 100 milyon dolarl k bir ihracat büyüklü üne sahip olmak” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.