KURUMSALLAŞAN ÖNE ÇIKACAK

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

YATIRIM ARTTI Çal an kad n say s n n ve özellikli i lem gerektiren tekstil ürünlerinde çe itlili in artmas , ço alan otel yat r mlar , tüketicinin bilinçlenmesi ve ya am ko ullar ndaki de i imle birlikte kuru temizleme sektörü son y llarda h zla büyüyerek Türkiye’de oldukça cazip bir yat r m alan haline geldi. 2013 y l n canl geçiren sektörde bir önceki y la göre zincir ma aza say s yüzde 17,5 art gösterdi. Türkiye genelinde kuru temizleme zincir ma aza say s ise son 5 y lda yüzde 190’ n üzerinde büyüyerek 194’e ula t . YEN AÇILIMLAR Gerek tekstil ürünlerinin ucuzlamas gerekse evde temizlik teknolojilerinin geli mesi kuru temizleme sektörünün beklenen yükseli ini engelledi. Bu nedenle sektörün kurumsalla arak geli im göstermesi gerekiyor. Di er taraftan kuru temizleme i inin art k tak m elbiseden leke ç karmaktan ibaret olmad n ortaya koyan farkl aç l mlar pazar büyütüyor. Ütüleme i - lerini bu irketlerden yapan ki i say s n n artmas vemü teriye konfor getiren kap ya servis gibi yakla mlar pazar pay n olumlu etkiliyor. POTANS YEL YARATACAK Kuru temizleme sektöründe önümüzdeki 5 y lda en önemli geli me teknoloji alan nda bekleniyor. Yaz l m, web ve aplikasyon altyap s ile 7/24 hizmet veren yakla m n sektörde çok ciddi aç l mlar yapmas öngörülüyor. Sektör kap dan mü teri bekleme dönemine son vererek, çok kanall sat stratejileri geli tirecek. Dry stanbul Genel Müdürü Kubilay Çil, “Dijitalle en dünyada bu süreçleri iyi yöneten kurumsal bir irket yap s ile sektör önümüzdeki dönemde çok ciddi bir potansiyel yaratacak ve pazar büyüyecek” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.