DIŞ PAZARDA BÜYÜYECEK

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

2013’Ü Y GEÇ RD Dünyan n en önemli 5 haz r giyim üreticisi ülkesinden biri olan Türkiye’de sektör 2013 y l n olumlu geçirdi. Önceki y la göre cirosu yüzde 5,3 artarak 49milyar TL’ye ula t . hracat ise 2012’ye göre yüzde 8 yükseldi ve 17,4 milyar dolar ile dünya haz r giyim ihracat içinde yüzde 4 pay ald . Sektörün son 5 y ll k ihracat art ise yüzde 35’i buldu. ç pazarda ise sektör 2013’ün ilk yar s nda hareketli, ikinci yar s nda beklentilerin alt nda bir geli me gösterdi. 2013 y - l nda sanayi üretimindeki art yüzde 3 olarak gerçekle ti. ARTILARI EKS LER H zl ve kaliteli üretimle birlikte tasar m ve moda yetene inin önemli ölçüde artmas haz r giyim sektörünün en önemli art s . Türk markalar n n geli imi ve haz r giyim moda perakendesinde bölgesel bir merkez haline gelinmesi de sektörü çok pozitif etkiliyor. Yeni yat r m te vikleri de eksiklerine ra men sektörün art lar aras nda. Sektörün eksileri ise en önemli girdisi olan kuma lar üzerine uygulanan korunma önemleri. Sektörün oda nda artan döviz kurlar n n katk s ve AB pazar ndaki iyile meyle birlikte ihracat var. BEKLENT S HRACATTAN Haz r giyim sektörü 2014 sonunda nominal yüzde 8-10 aras bir büyüme bekliyor. hracatta yüzde 9-10 aras , iç pazarda ise yüzde 7-9 aras bir büyüme öngörülüyor. Haz r giyim sektörü, ihracat art n n h zlanarak devam edece i beklentisinde. Türkiye Giyim Sanayicileri Derne i (TGSD) Yönetim Kurulu Ba kan Cem Negrin, “Türk haz r giyim sektörü dünyan n en rekabetçi birkaç haz r giyim üreticisinden biri olmay , Türk markalar da geli imini ve d pazarlarda geni lemesini sürdürecek” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.