HEDEFİ GLOBAL OYUNCULUK

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

KÜRESEL REKABETTE Türk savunma ve havac l k sektörü son y llardaki yat r mlar, Ar-Ge ve üretim projeleri, artan ürün gam , deniz, kara ve hava platformlar yla sürekli geli im gösteriyor. Sektör art k teknoloji üreten ve ihraç eden bir büyüklü e ula t . Türk savunma irketleri küresel ölçekte önemli tedarikçiler aras nda say l yor. Defence News Top 100 listesine göre ASELSAN ve TUSA dünyan n en büyük 100 savunma irketi aras nda. Sektör 2013 y l ihracat n bir önceki y la göre yüzde 11 art rarak 1,4 milyar dolara yükseltti. DÜZENLEME BEKL YOR Türk havac l k ve savunma sanayinin geli mekte olan bir sektör olarak en büyük art s hükümetin ve Türk Silahl Kuvvetleri'nin savunmaya stratejik bir sektör olarak büyük önem vermesi. Tabii, bu yakla m n sektörün ihracat n art racak devletten devlete sat , kredi ve finansman gibi mali düzenlemeler ile gümrük mevzuat n n kolayla t r lmas gibi çal malarla desteklenmesi sektör için çok önemli. Ayr ca h zla geli en nitelikli insan kayna ve teknoloji altyap s sektöre ivme kazand racak di er art lar. GELECE PARLAK Sektörün önümüzdeki 5 y ldaki en önemli hedefi, ihracat performans n ve Türkiye’nin savunma ihtiyaçlar - n kar lama oran n da olabildi ince art rmak. 2023 hedefi, ise 25 milyar dolar ihracat olarak belirlenmi . Savunma ve Havac l k Sanayi hracatç lar Birli i (SSI) Ba kan Latif Aral Ali , “Bugün kendi uydusunu, insans z hava arac n , tank n , e itim uça n , muharebe gemisini, z rhl arac n , füze ve roket sistemlerini üreten, simülasyon geli tiren bir ülke olarak bunu ba aracak güçteyiz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.