GELECEKTEN UMUTLU

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

C ROSU 350 M LYON TL 2010 ve 2011 y llar nda dünyadaki sert k artlar sebebiyle Avrupa ülkelerinin Türkiye’den yo un yol tuzu talebi tuz ihracat n ciddi miktarda art rd . Sonraki y llarda ise iklim artlar sebebiyle talep olmamas na ra men, sektörün söz konusu pazarla tan mas az da olsa yol tuzu ihracat n devam ettirdi. Sanayile meye paralel tüketim de i kenli i gösteren sektör 2013 y l için tüketimde yüzde 3, ciroda ise yüzde 10 büyüme sa lad . Sektörün üretim kapasitesi 2,7 milyon ton, cirosu ise 350 milyon TL civar nda. KAYNA INDA ÜRET M ART Emtia de eri olarak dü ük fiyatl bir ürün olan tuzun ta - ma ücretleri birim maliyetini ciddi oranda yükseltiyor. Ham tuz kayna na uzak mesafedeki lokal tuz üreticileri, gerek dü ük üretim kapasitesi gerekse nakliye maliyeti sebebiyle bölgesi d na ç kam yor ve sat n art ramad için de dü ük üretim kapasitesiyüksek ürün maliyeti sarmal içerisinde mücadele ediyor. Yo un rekabet ortam nda kârl l k için tuz üretiminin kayna nda ya da kayna a en yak n noktada gerçekle mesi gerekiyor. PAYI ARTACAK Türkiye dünya tuz üretiminin yüzde 1’ine sahip. Ancak, tuz rezervi yönünden zengin bir ülke olmas , i letmeye girecek yeni tuzlalar ve maden sahalar n n bulunmas nedeniyle gelecekte pay n n artaca öngörülüyor. Zira geli mi ülkelerdeki durgun yükseli ve çevre örgütlerinin regülasyonu söz konusu ülkelerde sektörün h z - n yava lat yor. Estuz Yönetim Kurulu Ba kan Vedat Özdemir, “Sat , pazarlama çal - malar n sürekli dinamik tutarak markalar - m z n bilinilirli inin artmas ve yeni ürünlerin ihracat birincil hedefimiz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.