2023 HEDEFİ

Capital (Turkey) - - PROJEKSIYON -

ARAP BAHARI VURDU 2011 y l nda yüzde 27 büyüyen ekerleme sektörü Arap Bahar ve Ortado u’daki kar kl klar n etkisiyle daralarak 2012’de ancak yüzde 7 büyümeye ula abildi. 2012 y l nda 430 bin ton çikolata ve ekerleme üretimi yapan sektörün toplam parasal büyüklü ü 3,8 milyar TL düzeyinde. ekerleme sektörü 2013’te toparlanarak önceki y la göre yüzde 15 büyüdü. Türkiye, ekerli mamuller sektöründe 2013 y l nda dünyada 16’nc s rada bulunuyor. Sektörün ihracat son 5 y lda yüzde 78,5 artarak 2,5 milyar dolar seviyesine ula t . TANITIMA ODAKLANDI Türkiye ihraç ürünleri kg/dolar de eri 1,5 dolar düzeyinde iken ekerleme sektörünün kg/dolar de eri 3 dolar seviyelerine, yani Türkiye genelinin 2 kat na ç kt . Sektör bunu daha da yükseltme aray nda. ekerliMamuller Tan t m Grubu ( TG) bu amaçla yeni dönemde pazarlama-tan t m-markala ma ve inovasyona odaklan yor. Üniversitelerle i birli i yaparak tasar m yar malar düzenliyor. Dolay s yla ekerleme sektörünün bundan sonraki hedefi sadece hacimsel art de il, katma de eri yükseltmek. PAZAR ÇE TLEND RECEK ekerleme sektörü son dönemlerde ba l ca ihracat pazarlar ndaki kar kl klara ra men pazar çe itlendirme metoduyla ivme kaybetmeden yoluna devam ediyor. Bu anlamda özellikle Güney Amerika, Uzakdo u ve Afrika bölgelerine odaklanacak. Sektör 2014 y l sonunda ihracat n bir önceki y la göre yüzde 20 art rarak 3 milyar dolara ula t rmay hedefliyor. TG Ba kan Hidayet Kadiro lu, “Y ll k ortalama yüzde 10’luk büyümeyle 2023 y l nda 10 milyar dolarl k ihracat hedefimizi yakalayaca z” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.