DEDESİNİN İZİNDEN GİTMEYİ TERCİH ETTİ

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Elif Özdemir, Özalt n Holding’de üçüncü ku ak ilk yönetici. 24 ya nda olan Özdemir, New York’ta Columbia Üniversitesi’nde psikoloji ve siyaset bilimi üzerine e itim ald . imdi ise aile irketinde yönetim kurulu üyesi olarak çal yor. Okulu bittikten sonra master yapmak yerine i i mutfa nda ö renmeyi tercih etti ini belirten Özdemir, “Bu yüzden de dedem Nuri Özalt n ile birlikte çal mak istedim. lk olarak Ankara’da bir oryantasyondan geçtim. Akabinde de irkette çal maya ba lad m” diyor.

A rl kl olarak in aat, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Özalt n Holding’de Özdemir’in ilk projesi ise Gloria Sports Arena oldu. Dedesi, holding yönetim kurulu ba kan Nuri Özalt n ile sürekli “Antalya’ya her mevsim nas l turist getiririz” diye konu tuklar n belirten Özdemir, projenin de yine bu konu malarda ekillendi ini söylüyor. Projenin detaylar yla ilgili de u bilgileri veriyor: “Türkiye’de tüm spor dallar na bir arada hizmet verebilecek, günün teknolojisi ve altyap s na uygun tesislerin bulunmad n , hatta Avrupa’daki bu tür tesislerin de art k yeteri kadar modern olmad n gördük. Bu tespitimiz üzerine Gloria olarak üzerimize dü en görevi yapmak için her türlü imkan n rahatl kla sunulaca , çok kapsaml bir tesis için çal malara ba lad k. Sonunda 50’nin üzerinde spor bran n n yer alaca Gloria Sports Arena projesi ortaya ç kt . Bir buçuk y l gibi k sa bir sürede 105 bin metrekare üzerinde 50 milyon dolarl k bu yat r m hayata geçirdik.”

Dünyada ilk olan hepsi bir arada “all-in one” konseptine sahip Gloria Sports Arena’da atletizmden yüzmeye, eskrimden güre e, badmington’dan haltere her spor dal için bir alan var. Gloria Sports Arena, bünyesinde yer alacak butik konaklama tesisi ve sa l k merkeziyle profesyonel sporcular n tüm kamp ihtiyaçlar na da cevap vermeyi planl yor. Ayr ca holding çat s alt ndaki 2 bin 280 yatak kapasiteli Gloria Hotels&Resorts, misafirlerinin de Gloria Sports Arena’da sunulan tüm hizmetlerden yararlanmas mümkün olacak.

Tesisin 2015 y l n n Ocak ay nda faaliyete geçece ini belirten Özdemir, ilk y l yakla k olarak 5 bin misafir ve 18 bin gece konaklama olaca n tahmin ediyor. “Ana pazarlar m z olan ba ta Orta Avrupa ülkeleri, Amerika Birle ik Devletleri, Ba ms z Devletler Toplulu u ve Rusya’dan olmak üzere toplamda 40 ülkeden misafir a rlamay bekliyoruz.10-12 y l içerisinde yat r m n geri dönü ünü hedefliyoruz” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.