İHRACATLA DEVLEŞTİ

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

ürettikleri ürünlerin AR-GE altyap s n n tamamen kendilerine ait olmas oldu unu vurguluyor. “Bunun yan s ra modern seri üretim teknikleriyle ölçek ekonomisinden faydalan yor olmam z da bizi güçlü k l yor. Özsermayesiyle kendine yeten bir AR-GE merkezi olarak çal yor, projeler geli tiriyoruz. Sürdürülebilir büyüme, ciro ve kârl l k art ile finansal tablosu kuvvetli, borçsuz ve h zl büyüyen bir irketiz” diye konu uyor.

Ulusoy Elektrik’in bulundu u hacme gelmesindeki en büyük itici güç ise 2008 y l nda ba lad ihracat. hracatta 5 y lda önemli bir yol kat eden irket, geldi i noktada, üretiminin yüzde 57’sini 50’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Ulusoy, “Geçti imiz y l yakla k 76 milyon dolarl k ihracat gerçekle tirdik. hracat pazarlar m z n ba nda Cezayir, Irak, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Endonezya, ili ve Peru’yu sayabiliriz. Ayr ca Türkiye hracatç lar Meclisi’nin her y l yay nlad ‘Türkiye’nin En Büyük lk 1000 hracatç Firmas ’ 2013 listesinde ilk 500 içerisinde 205’inci s raday z” diyor.

Ulusoy Elektrik ihracat yapt ülkelerde de güçlü bir pozisyonda. Örne in Cezayir ve Endonezya’da yat r mlar bulunuyor. u anda Cezayir pazar n n yüzde 45’ine sahip olduklar n ifade eden Enis Ulusoy, önümüzdeki dönemde Fas, Tunus, Libya ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Ortado u pazar nda da büyüme hedeflediklerini söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.