“UZUN VADEL HEDEF 1 M LYAR TL”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Ulusoy Elektrik, Sait Ulusoy taraf ndan 1985 y l nda bir mühendislik irketi olarak kuruldu. Bugün elektrik enerjisinin, üretildi i kaynaktan son tüketiciye kadar ula mas için gereken yolda kullan lan çe itli cihazlar ve donan mlar üreten irket, AR-GE çal malar , yerli tasar m ve üretim hacmiyle Türkiye’de elektromekanik sektörünün öncüsü konumunda.

Geçti imiz y l 259 milyon 991 bin TL’lik ciro elde ettiklerini belirten Ulusoy Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, “Biz bu ciroyla 96 milyon dolarl k Türkiye pazar nda yüzde 37,1’lik bir payla lider konumday z” diyor.

Rekabette öne ç kmalar n sa layan en önemli unsurun ise Ulusoy Elektrik’in uzun vadede hedefi, 2023 y l na kadar ortalama yüzde 20 büyüme ve 1 milyar TL’lik ciroya ula mak. Enis Ulusoy, ula mak istedikleri noktay da öyle payla yor: “Elektrik denildi inde dünyada akla gelen ilk 3 markadan biri olmak istiyoruz. Ayr ca, u an üretmekte oldu umuz ürünler için üretim art sa layabilece imiz ve yeni ürünlerin üretimini gerçekle tirebilece imiz, üretim hacmimizi büyütecek yeni fabrika yat r m m z da geli me projelerimizden birisi. 30 bin metrekare kapal alana sahip bu fabrika bitti inde alan nda dünyan n say l fabrikalar ndan birisi olacak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.